vår 2020
LER-1160 Engelsk fellesemne- språkkunnskap - 15 stp

Sist endret: 23.02.2021

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10 trinn. Det anbefales gode forkunnskaper i engelsk.


Innhold

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om engelsk språk, språklæring og didaktikk for undervisning på barnetrinnet. I tillegg vil det jobbes med studentenes egen skrivekompetanse, inkludert akademisk skriving.

Emnet inneholder følgende to hovedkomponenter, som i stor grad integreres:

Verdensspråket engelsk: grammatikk og fonologi

Denne delen gir ei teoretisk innføring i grunnleggende grammatikk og fonologi. Fokuset vil være på standardspråk. Emnet er også kontrastivt idet det pekes på forskjeller og ulikheter mellom engelsk og norsk og i noen grad mellom engelsk og andre språk.

Språklæring og didaktikk:

Denne delen gir ei grunnleggende innføring i sentrale forskningsfunn og hypoteser innen språktilegnelse, med fokus på andrespråktilegnelse. Det fokuseres også på språklæringsressurser og -metoder for barnetrinnet. Andre viktige temaer er gjeldende læreplaner, tilpassa opplæring i engelsk og problemstillinger knytta til det flerspråklige og flerkulturelle klasserom


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har kunnskap om ordtilfanget og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • kjenner til vesentlige forskjeller mellom engelsk og norsk og mellom ulike varianter av engelsk
 • kjenner til ulike oppslagsverk og pedagogiske læremidler som kan benyttes i språkundervisninga, herunder digitale ressurser
 • har kunnskap om ulike språklæringsteorier, strategier og metoder som fremmer språkutvikling, med spesielt fokus på begynneropplæring
 • har innblikk i flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om vurdering og tilbakemelding
 • har kunnskap om læreplanverket, nasjonale prøver og læremidler for engelskfaget
 • har grunnleggende kunnskap om skriving, inkludert akademisk skriving

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og selvstendig
 • gjøre rede for grunnleggende elementer i oppbygginga av det engelske språket ved hjelp av fagterminologi
 • gjøre rede for vesentlige forskjeller mellom engelsk og norsk og mellom ulike varianter av engelsk
 • planlegge og lede varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene
 • gi tilpassede tilbakemeldinger og bruke underveis- og sluttevaluering for å veilede elever i engelskopplæringa
 • utvikle elevenes språklæringskompetanse, dvs. øke deres bevissthet om ulike læringsstrategier, og om hvilke som fungerer for dem selv
 • utvikle elevenes kommunikative kompetanse, dvs. deres evne til å bruke engelsk tilpassa ulike situasjoner
 • integrere digitale verktøy og medier i faget på en hensiktsmessig måte
 • skrive en tekst som følger grunnleggende prinsipper for akademisk skriving

Kompetanse

Studenten kan:

 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpassa elever i grunnskolen
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og didaktiske kompetanse

Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert arbeid med digitale verktøy. Gruppearbeid vil være en sentral arbeidsform. Det legges opp til at studentene får prøvd ut sin kompetanse i praksis.

For info om praksis se egen praksisplan.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • en muntlig prega oppgave (presentasjon, intervju o.l.)
 • 3-4 skriftlige innleveringer

Eksamen består av:

 • en 6-timers skoleeksamen som tester engelsk grammatikk, fonetikk og didaktikk

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1160