Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

LER-1160 Engelsk fellesemne- språkkunnskap - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10 trinn. Det anbefales gode forkunnskaper i engelsk.


Innhold

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om engelsk språk, språklæring og didaktikk for undervisning på barnetrinnet. I tillegg vil det jobbes med studentenes egen skrivekompetanse, inkludert akademisk skriving.

Emnet inneholder følgende to hovedkomponenter, som i stor grad integreres:

Verdensspråket engelsk: grammatikk og fonologi

Denne delen gir ei teoretisk innføring i grunnleggende grammatikk og fonologi. Fokuset vil være på standardspråk. Emnet er også kontrastivt idet det pekes på forskjeller og ulikheter mellom engelsk og norsk og i noen grad mellom engelsk og andre språk.

Språklæring og didaktikk:

Denne delen gir ei grunnleggende innføring i sentrale forskningsfunn og hypoteser innen språktilegnelse, med fokus på andrespråktilegnelse. Det fokuseres også på språklæringsressurser og -metoder for barnetrinnet. Andre viktige temaer er gjeldende læreplaner, tilpassa opplæring i engelsk og problemstillinger knytta til det flerspråklige og flerkulturelle klasserom


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert arbeid med digitale verktøy. Gruppearbeid vil være en sentral arbeidsform. Det legges opp til at studentene får prøvd ut sin kompetanse i praksis.

For info om praksis se egen praksisplan.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig 29.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Vår 2020