Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SPH204 Ferdighetstrening og refleksjon, klinisk læringssenter - 3 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Læringsaktiviteter i klinisk læringssenter/klasserom knyttet til utøvelse av sykepleie til akutt og kritisk syke mennesker. Førstehjelp/skadested, Sårbehandling, PVK, CVK, Injeksjoner, Infusjoner. Stomiskifte. EKG/telemetri. Oksygenbehandling og inhalasjonsteknikker. Simulatortrening. Digitale læringsarena.

Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende: 

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:

  • Kunne bruke teoretisk kunnskap i en praktisk sammenheng 
  • Kunne oppøve ferdigheter i å dokumentere, samle inn data, rapportere og evaluere
  • Kunne utføre-, foreslå-, dokumentere- og vurdere relevante observasjoner 
  • Kunne diskutere og drøfte sykepleiefaglige utfordringer relatert til egen handling og holdning 
  • Kunne utføre utvalgte praktiske sykepleieoppgaver på en forsvarlig og forskriftsmessig måte
  • Kunne utøve førstehjelp på skadested  
  • Vise omsorg, omtanke og respekt i utøvelse av sykepleieoppgaver

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktisk øvelser, oppgaver, gruppediskusjoner, refleksjon, introduksjoner og simulering. Praktiske oppgaver på klinisk læringssenter. Forkunnskapstest på digitale læringsarena. 

Eksamen

Vurderingskriterier

Praktiske ferdigheter i nevnte prosedyrer og arbeidsoppgaver definert i læringsutbyttet.

Vurdering

Vurderes til bestått eller ikke bestått.