høst 2019
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet er det første av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen trinn 8-13 ved UiT. Emnet er forbeholdt lektorutdanningen trinn 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

 Jf. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Studiepoengreduksjon

PFF-1014 Profesjonsfag år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 10 stp

Innhold

Emnet fokuserer på autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Ved å forene teori, forskning og bidrag fra praksis, gir emnet en innføring i utfordringer knyttet til lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av klasseledelse og et godt læringsmiljø med grunnlag i observasjon og deltakelse i noen sentrale undervisningsaktiviteter. Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar.

Grunnleggende ferdigheter i informasjonskompetanse, muntlig aktivitet og skriveopplæring inngår som en del av dette emnet. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om;

 • å ta elevens perspektiv
 • betydningen av klasseledelse og et godt læringsmiljø
 • danning, demokrati og kritisk tenkning
 • læring og læringsteori
 • ungdom og identitet
 • profesjonsetikk og etiske teorier
 • observasjon som metode

 

Ferdigheter

Studenten kan;

 • reflektere over strategier for å etablere et godt læringsmiljø
 • reflektere over og diskutere læring i ulike kontekster og med ulikt formål
 • reflektere, diskutere og ta stilling i problemstillinger vedrørende profesjonsetikk
 • redegjøre for danning som begrep og relevansen av danning i dagens samfunn


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsformer

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer.

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-1015, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 1. år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

 • Bestått praksis PFF-1015
 • Deltakelse på 80 % av undervisningen
 • Obligatorisk nettkurs om informasjonskompetanse, skriveopplæring og formelle krav til kildebruk og referanse (iKomp)
 • Akademisk tekst fra egen praksis som skrives i grupper på to til tre studenter (omfang 3000 ord)
 • Gruppevis muntlig presentasjon av praksisrapport på seminar
 • Respons på medstudenters muntlige fremlegg av praksisrapport


Individuell muntlig eksamen bestående av presentasjon av og samtale om akademisk tekst fra praksis og eksaminasjon i ett sentralt tema fra pensum som trekkes

Tid: ca 20 min

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-1020