Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er det første av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen trinn 8-13 ved UiT. Emnet er forbeholdt lektorutdanningen trinn 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på autentiske problemstillinger fra elevenes skolehverdag. Ved å forene teori, forskning og bidrag fra praksis, gir emnet en innføring i utfordringer knyttet til lærerens rolle som tilrettelegger for elevenes faglige og sosiale utvikling. Sentralt i emnet er beskrivelse, analyse og drøfting av klasseledelse og et godt læringsmiljø med grunnlag i observasjon og deltakelse i noen sentrale undervisningsaktiviteter. Profesjonsetikk i dette emnet fokuserer mot etiske teorier og drøfting av relevante case relatert til lærerens etiske ansvar.

Grunnleggende ferdigheter i informasjonskompetanse, muntlig aktivitet og skriveopplæring inngår som en del av dette emnet. 


Opptakskrav

 Jf. Opptakskrav i lektorutdanningen trinn 8-13, se også progresjonskrav i studieplanen.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om;

 

Ferdigheter

Studenten kan;


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsformer

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer.

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-1015, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 1. år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 


Individuell muntlig eksamen bestående av presentasjon av og samtale om akademisk tekst fra praksis og eksaminasjon i ett sentralt tema fra pensum som trekkes

Tid: ca 20 min

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PFF-1014 Profesjonsfag år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13 10 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesninger Tromsø f.kons. May Jensen
f.bibl. Helene Nordgård Andreassen
rådgiver Geir Gabrielsen
f.aman. Torbjørn Lund
f.aman. Merete Saus
stip. Gørill Warvik Vedeler
uni.lekt. Hella Veierud Busch
uni.lekt. Christopher Loe Olsen
Torvid Olve Kvendbø Hegstad
øvinglær. Astrid Leiros Sandberg
stip. Ellen Nierenberg
Seminargruppe 1 f.aman. Merete Saus
uni.lekt. Hella Veierud Busch
Seminargruppe 2 rådgiver Geir Gabrielsen
Seminargruppe 3 uni.lekt. Tove Beate Jensen
Torvid Olve Kvendbø Hegstad
øvinglær. Helene Ruud Jensberg
øvinglær. Astrid Leiros Sandberg
Seminargruppe 4 stip. Gørill Warvik Vedeler
Seminargruppe 5 f.aman. Solveig Karlsen
f.aman. Merete Saus
Seminargruppe 6 rådgiver Geir Gabrielsen
uni.lekt. Line Sveen
Seminargruppe 7 uni.lekt. Kristine Nordman