høst 2019

PFF-2027 Historiedidaktikk - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Historiefagets egenart og legitimitet

Læreplan for skolefaget og læringsstrategier med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter

Kontekstualisering, historisering og fagets sannhetspretensjon

Historiebevissthet og historiebruk knyttet til identitet og etnisk mangfold

Historiefaget som dannelsesfag

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Studenten skal kjenne til historiefagets egenart og ulike tilnærminger til historiefaget i klasserommet.
  • Studenten kunne redegjøre for problemfeltet mellom faghistorie og skolehistorie i lys av læreplanens dannelsesperspektiv for faget.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne anvende sentrale historiefaglige og fagdidaktiske begreper som kildekritikk, historiebevissthet og historiebruk i egen undervisningsplanlegging

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinavisk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Obligatorisk oppmøte til undervisning
  • Kort faglig presentasjon i grupper/par
  • Bestått praksis

Eksamen består av:

Rundebordssamtale hvor 3-5 studenter sammen drøfter høstens pensum, undervisningen og praksiserfaringer.

Hver student ved bordet trekker ett tema og redegjør for sin kunnskap om dette tema hvorpå alle rundt bordet får anledning til å være med i samtalen. Hvert tema vil ta 10-15 minutter. Samtalen styres av sensorene og studentene evalueres individuelt basert på deltakelse og bidrag til kunnskapsfelleskapet.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Muntlig 16.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp