Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

PFF-2027 Historiedidaktikk - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Historiefagets egenart og legitimitet

Læreplan for skolefaget og læringsstrategier med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter

Kontekstualisering, historisering og fagets sannhetspretensjon

Historiebevissthet og historiebruk knyttet til identitet og etnisk mangfold

Historiefaget som dannelsesfag


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinavisk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

Rundebordssamtale hvor 3-5 studenter sammen drøfter høstens pensum, undervisningen og praksiserfaringer.

Hver student ved bordet trekker ett tema og redegjør for sin kunnskap om dette tema hvorpå alle rundt bordet får anledning til å være med i samtalen. Hvert tema vil ta 10-15 minutter. Samtalen styres av sensorene og studentene evalueres individuelt basert på deltakelse og bidrag til kunnskapsfelleskapet.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Muntlig 16.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp
Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Lena Elisabeth Ingilæ Landsem