Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

RAD-1010 Anatomi og fysiologi - 15 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er en del av studieprogrammet bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 Studentene tilegner seg kunnskaper innen anatomi og forståelse for hvordan kroppen fungerer som en funksjonell enhet.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • beskrive og gjøre rede for kroppens anatomiske strukturer, oppbygging og funksjon
  •  beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre, i ulike plan (sagittalt, aksialt og koronalt) på røntgenbilder og anatomiske modeller (topografisk)
  • gjøre rede for sentralnervesystemets oppbygging og funksjon
  •  forklare det perifere og autonome  nervesystemets oppbygging og funksjon, samt samspill mellom ulike organer og funksjoner
  • gjøre rede for muskel-, skjelett-, respirasjons-, sirkulasjons-, og fordøyelsessystemets basalfysiologi, samt nyrer og urinveier
  • kjenne til sanseapparatets, forplantningssystemets og det endokrine systemets anatomi og fysiologi
  • beskrive kroppen som funksjonell enhet, samspill mellom ulike organer og funksjoner
  • identifisere anatomiske strukturer på røntgenbilder                                                                                                

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium

Eksamen

Ett arbeidskrav. Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 6 timer. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 17.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RADI-102A Anatomi og fysiologi 15 stp