Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

RAD-1021 Radiografens faglige fundament - 5 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er tilrettelagt for studenter med studierett på Bachelor i radiografi. Tilbys ikke som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder introduksjon til faget radiografi og radiograffunksjonen. Det inngår sikkerhetsopplæring i strålevern og innføring i apparatlære og informasjonsteknologi. Yrkeshistorie, grunnleggende strålefysikk, yrkesetikk og faglig fundament er sentrale emner.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • forklare radiografens ulike hovedarbeidsområder og funksjoner
  • beskrive radiografifagets historie og utvikling
  • beskrive hovedprinsipper ved røntgen fotografering og diagnostikk
  • beskrive dannelse av røntgenstråling
  • forklare oppbygging og funksjon av et røntgenlaboratorium med tilhørende utstyr og komponenter
  • beskrive radiografens etiske retningslinjer
  • redegjøre for radiografers taushetsplikt
  • forklare grunnleggende begreper, teorier og prinsipper som anvendes i strålefysikken 
  • skjelne mellom vitenskapelig og ikke- vitenskapelig arbeid/virksomhet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, selvstudium, ferdighetstrening, gruppearbeid og observasjonspraksis. 

Eksamen

Observasjonspraksis/ferdighetstrening må være gjennomført i henhold til krav om praksisdeltakelse før studenten kan framstille seg til eksamen. Individuell skriftlig hjemmeeksamen med gitt problemstilling. Varighet 2 dager. Ved vurdering av eksamen brukes vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 16.09.2019 innlevering 18.09.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan