Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SPH111 Grunnleggende sykepleie - 12 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Harstad.

Innhold

Innhold

SPH/SPD 111.1:

Sykepleiens historie, tradisjon, verdier, normer og yrkesetikk, sykepleie som fag og yrke. Sykepleieteorier: Omsorgsteorier, relasjonsteorier og behovsteorier. Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, fagutvikling og forskning og akademisk skriving. Oppgavetekniske krav. Søk etter faglitteratur i bibliotekets databaser. Vitenskapsteori, ulike kunnskapsformer og forskningsmetoder. Etikk, etisk teori, normer og prinsipper. Grunnleggende livsfenomener. Menneskerettighetserklæring 

SPH/SPD 111.2:

Sykepleierens funksjon og funksjonsområder. Helse og sykdom. Grunnleggende behov. Respirasjon og sirkulasjon. Væske, ernæring og eliminasjon. Aktivitet, søvn og hvile. Forebygging av komplikasjoner ved inaktivitet. Hensiktsmessig sengeleie. Forflytningsteknikk. Åndelige/eksistensielle behov og ressurser. Personlig hygiene. Generelle observasjoner. Spesielle observasjoner knyttet til prosedyrer. Sykepleietiltak ved svikt av ivaretakelse av grunnleggende behov. Bruk av digitale læringsarena. 

Hva lærer du

SPH/SPD 111.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag  Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskap om sykepleiens historiske røtter, sentrale verdier og begreper i sykepleiefaget 
 • Forklare vitenskapens betydning for generell kunnskap og hvordan kunnskap oppstår
 • Kunne identifisere hvordan ulike kunnskapsformer, vitenskapsteoretiske retninger og ulike forskningsmetoder danner basis for kunnskapsutvikling i sykepleie 
 • Kunne forstå sammenhenger mellom sykepleie som fag og yrkesutøvelse
 • Ha kunnskap om sykepleiens etiske fundament, grunnleggende menneskerettigheter og yrkesetikk.
 • Kunne definere taushetsplikt
 • Kjenne til sykepleieteorier
 • Skriveprosessen som lærings - og formidlingsmetode.
 • Kunne vise evne til selvinnsikt og faglig dannelse gjennom refleksjon
 • Ha grunnleggende kunnskap om litteratursøk
 • Kjenne til forholdet mellom kvalitativ- og kvantitativ forskningstilnærming

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende teoretisk fagkunnskap i utøvelse av sykepleie
 • Kunne anvende kunnskap om etikk i praktisk handling i mellommenneskelige relasjoner
 • Kunne framstå med moralsk ansvarlighet i møte med pasient og pårørende
 • Kunne anvende skrive- og oppgavetekniske prinsipper
 • Kunne utføre litteratursøk  

SPH/SPD 111.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Kunne om sykepleierens funksjons - og ansvarsområde innen helsefremming og forebygging. Behandling og lindring. Rehabilitering og habilitering
 • Kunne om menneskets grunnleggende behov og hvilke forutsetninger som må være til stede for at grunnleggende behov kan dekkes
 • Forstå hvilke komplikasjoner som kan oppstå når grunnleggende behov ikke dekkes
 • Ha forståelse for og kunnskap om grunnleggende sykepleieferdigheter
 • Kunne redegjøre for beslutningsprosessen i sykepleie med tanke på relevante observasjoner, tiltak, evaluering og dokumentasjon.

Ferdighetsmål:

 • Kunne møte mennesket som unikt individ og ivareta dets egenverd og integritet på en respektfull og verdig måte
 • Ha utviklet godt handlag og forsiktighet i pasientsituasjoner 
 • Kunne utøve sykepleierens funksjon innen helsefremming, forebygging, lindring, behandling, rehabilitering og habilitering
 • Ha ferdigheter i utførelse av sykepleiefaglige handlinger
 • Kunne utføre generelle observasjoner 
 • Kunne iverksette sykepleietiltak når pasienten ikke evner å ivareta egne behov
 • Kunne iverksette tiltak for å forebygge komplikasjoner som følge av inaktivitet
 • Ha ferdigheter til å iverksette lindrende tiltak ved smerter
 • Kunne utføre muntlig og skriftlig sykepleiedokumentasjon
 • Kunne anvende hygieniske prinsipper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, refleksjonsgrupper, selvstudier, case studier, seminarer, ferdighetstrening og bruk av digitale læringsarena

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD111 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe

SPH/SPD111 OLB-IND: Arbeidskrav individuelt. 

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til eksamen.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 3000 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Vurderingskriterier

Det legges vekt på kandidatens kunnskap og forståelse om emner relatert til denne eksamen og som forventet på dette nivå i utdanningen. Kandidaten skal gjennom eksamen anvende kunnskap fra relevant litteratur, herunder pensumlitteratur, og kunne reflektere over dette i besvarelsen.

Eksamensdato

Grunnleggende sykepleie - Individuell hjemmeeksamen utlevering 22.11.2019 innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan