høst 2019
SPH302 Sykdomslære og farmakologi - 3 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Utvalgte tema knyttet til geriatri, og psykiatri Kompliserte sykdomsbilde hos eldre. Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene: Epidemi, pandemi og infeksjonsforebygging

Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Kunne gjøre rede for kompleksiteten i geriatriske sykdommer
 • Kunne gjøre rede for akutte og kroniske sykdommer, diagnostikk og behandling hos eldre og mennesker med psykiske lidelser
 • Kjenne til aktuelle prøver og undersøkelser og hvordan disse skal følges opp
 • Ha kunnskap om virkning og bivirkning av de vanligste medikamenter som brukes av eldre pasienter og pasienter med psykisk helsesvikt
 • Vite hvordan vold kan avdekkes og selvmord forebygges
 • Ha kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og hvordan disse kan påvirke pasienten i dagliglivet
 • Ha kunnskaper om forebygging av epidemier og smittespredning lokalt, nasjonalt og globalt

Ferdighetsmål:

 • Anvende kunnskap om psykiske og geriatriske lidelser i utøvelsen av sykepleie 
 • Anvende kunnskaper om prøveresultater og behandling i omsorgsutøvelsen
 • Vurdere behov for helsehjelp 
 • Administrere medikamenter til pasienter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning, gruppearbeid, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudie, praktiske studier.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD302 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe som vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen over 3 timer. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. 


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: SPH302