Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

SPH302 Sykdomslære og farmakologi - 3 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Utvalgte tema knyttet til geriatri, og psykiatri Kompliserte sykdomsbilde hos eldre. Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene: Epidemi, pandemi og infeksjonsforebygging

Hva lærer du

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

Ferdighetsmål:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning, gruppearbeid, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudie, praktiske studier.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD302 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe som vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Vurdering

Individuell skriftlig skoleeksamen over 3 timer. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. 


Dato for eksamen

Geriatri og psykiatri - skoleeksamen 19.09.2019;Arbeidskrav i gruppe innlevering 13.09.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2019
Forelesning uni.lekt. Marit Elisabeth Harr
uni.lekt. May Britt Bruun