Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi - 5 stp

Sist endret: 03.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Bch i Biologi, klima og miljø, Bch i biomedisin, Bch i bioteknologi, Bch i ernæring, Lektorutdanningen trinn 8-13 - studieretning biologi og i Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Innhold

Emnet gir studenter innen biofag en innføring i sentrale mikrobiologiske temaer. Disse inkluderer mikroorganismenes evolusjon, deres struktur og biologi, mikrobiell vekst og kontroll av denne (herunder bruk av antibiotika), virus partiklenes struktur og biologi. Videre behandles sykdomsfremkallende interaksjoner mellom mikroorganismer og menneske og de mest sentrale antimikrobielle immunmekanismene. Gjennom laboratorieøvelser gis det trening i sentrale teknikker som rendyrking og mikroskopering og man studerer bakterievekst og hvordan denne påvirkes av faktorer som antibiotika og UV-bestråling.

Anbefalte forkunnskaper

BIO-0001 Grunnleggende biologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten:

Ha kunnskap om:

 • Inndelingen av «livets tre» i 3 domener og de viktigste strukturelle forskjellene mellom Archaea, bakterier og eukaryoter.
 • Forskjellige hovedstrukturer hos prokaryote celler og oppbygningen av viktige strukturelle elementer på cellas overflate, i celleveggen, membraner / transportsystemer og cytoplasma.
 • Sentrale temaer innen virusbiologi, som struktur, formering, virusinfeksjoner og dyrking av virus.
 • Prokaryot celledeling og de miljømessige rammebetingelsene for mikrobiell vekst.
 • Interaksjoner mellom menneske og mikroorganismer og de mest sentrale immunologiske mekanismene som er involvert.

Ferdigheter:

 • Praktisk erfaring med dyrking av mikroorganismer på fast og flytende medium
 • Metoder for måling av vekst.

Generell kompetanse:

 • Observere hvordan bakterievekst påvirkes av fysiske og kjemiske faktorer
 • Bruk av antimikrobielle forbindelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, Laboratorieøving, Seminar.

Eksamen

Skriftlig eksamen (3 t) med bokstavkarakterer A - F, der F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Laboratoriekurset er obligatorisk og må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Godkjenning krever at man har vært til stede på alle øvelsene og fått godkjent innleveringen av laboratoriejournal.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 5 stp

Pensum

 • Willey, Sherwood, Woolverton: Prescott's Microbiology, 9th ed. (2014)

Følgende utdrag inngår i pensum:

Kapittel 1, 3, 4, 6, 7, 9 og deler av kapitlene 33 og 34.

 

 • Laboratoriehefte for kurset


Kontakt
10628570_10156023205755596_3274667516272748229_n.jpg

Camilla Andreassen


Student Advisor
Telefon: +4777623206 camilla.andreassen@uit.no

AntonLiaimer.jpg

Anton Liaimer


Førsteamanuensis
Telefon: +4777644534 anton.liaimer@uit.no