Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for Bch i Biologi, klima og miljø, Bch i biomedisin, Bch i bioteknologi, Bch i ernæring, Lektorutdanningen trinn 8-13 - studieretning biologi og i Akvamedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir studenter innen biofag en innføring i sentrale mikrobiologiske temaer. Disse inkluderer mikroorganismenes evolusjon, deres struktur og biologi, mikrobiell vekst og kontroll av denne (herunder bruk av antibiotika), virus partiklenes struktur og biologi. Videre behandles sykdomsfremkallende interaksjoner mellom mikroorganismer og menneske og de mest sentrale antimikrobielle immunmekanismene. Gjennom laboratorieøvelser gis det trening i sentrale teknikker som rendyrking og mikroskopering og man studerer bakterievekst og hvordan denne påvirkes av faktorer som antibiotika og UV-bestråling.

Søknadsfrist

1. desember for enkeltemner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten:

Ha kunnskap om:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, Laboratorieøving, Seminar.

Eksamen

Skriftlig eksamen (3 t) med bokstavkarakterer A - F, der F er ikke bestått.

Arbeidskrav: Laboratoriekurset er obligatorisk og må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Godkjenning krever at man har vært til stede på alle øvelsene og fått godkjent innleveringen av laboratoriejournal.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi 5 stp

Pensum

Følgende utdrag inngår i pensum:

Kapittel 1, 3, 4, 6, 7, 9 og deler av kapitlene 33 og 34.

 

Undervisning Vår 2019
Første oppmøte: se timeplan
Forelesning f.aman. Anton Liaimer
prof. Jacques Xavier Leon Godfroid
Lab. gruppe 1 (Biomedisin, Biologi) f.aman. Anton Liaimer
prof. Jacques Xavier Leon Godfroid
Lab. gruppe 2 (Biomedisin, Biologi) f.aman. Anton Liaimer
prof. Jacques Xavier Leon Godfroid
Lab. gruppe 3 (Ernæring, enkeltemner, andre) f.aman. Anton Liaimer
Lab. gruppe 4 (Akvamedisin, Bioteknologi) f.aman. Anton Liaimer
Lab. gruppe 5 f.aman. Anton Liaimer
Lab. gruppe 6 f.aman. Anton Liaimer
Seminar gr. 1 (Biomedisin, Biologi) f.aman. Anton Liaimer
Seminar gr. 2 (Biomedisin, Biologi) f.aman. Anton Liaimer
prof. Jacques Xavier Leon Godfroid
Seminar gr. 3 (Ernæring, enkeltemner, andre) f.aman. Anton Liaimer
stip. Tobias Reiner Vonnahme
Seminar gr. 4 (Akvamedisin, Bioteknologi) stip. Ulrike Dietrich
Seminar gr. 5 f.aman. Anton Liaimer