vår 2019

GEO-2004 Petrologi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Innhold

 • Introduksjon i studiet av magmatiske bergarter
 • Opprinnelse av de vanligste magmatiske og metamorfe bergarter
 • Introduksjon i magmaets opprinnelse i jordskorpe og mantel, prosesser som modifiserer magmaets sammensetning, og krystalliseringsprosesser i magmatiske bergarter
 • Introduksjon i metamorfe prosesser ¿ litostatisk/non-litostatisk trykk, termal struktur av litosfæren, og tektoniske miljøer knyttet til metamorfose
 • Kjemografiske diagrammer, projeksjoner, faseregler
 • Metamorfe reaksjoner og deres presentasjon i kjemografiske diagrammer
 • Metamorfose av pelitiske sedimenter
 • Metamorfose av mafiske magmatiske bergarter
 • Metamorfose av ultramafiske og karbonatholdige bergarter
 • Delvis smelting
 • Studium av magmatiske og metamorfe bergarter i håndstykke, tolkning av enkle fasediagrammer

 

Anbefalte forkunnskaper

GEO-2001 Mineralogi

Hva lærer du

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet kan studenten

 • forklare opprinnelse av magma fra delvis smelting av skorpe- og mantelbergarter
 • forklare magmadifferensiasjon
 • forklare forholdet mellom mineralsammensetning, en bergarts kjemiske sammensetning og metamorfe trykk- og temperaturforhold
 • forutsi hvilke typer magmatiske og metamorfe bergarter som vil finnes i forskjellige tektoniske miljø
 • beskrive og tolke mineralsammensetninger og mikrostrukturer i magmatiske og metamorfe bergarter

 

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten

 • beskrive mineraltyper og relative mengder i magmatiske og metamorfe bergarter fra observasjoner i håndstykke og tynnslip
 • tolke den geologiske historien til magmatiske bergarter basert på mineralsammensetning og tekstur
 • bruke mineralsammensetninger i metamorfe bergarter for å forklare trykk- og temperaturforhold og tolke det tektoniske miljøet
 • presentere mineralsammensetninger og metamorfe reaksjoner ved hjelp av enkle fasediagrammer

 

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan studenten

 • utvikle kunnskap om vanlige mineralsammensetninger i magmatiske og metamorfe bergarter
 • tolke forskjellige petrologiske prosesser og tektoniske miljø fra observasjoner i håndstykke og i felt

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvelser, samt 4 dager feltekskursjon.

Eksamen

Emnet avsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått. Adgang til eksamenen forutsetter godkjente øvelser og ekskursjonsrapport. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 28.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

GEO-105 Petrologi 6 stp

Pensum

Ta kontakt med faglærer.