vår 2019

SYP-3502 Vitenskapsteori Metodologi, metode og forskningsetikk - 15 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studieretningene ABIOK på master i sykepleie. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på masterprogrammet i sykepleie

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir vitenskapsteoretisk og metodologisk grunnlag for kritisk lesning av forskning i eget felt og for å utvikle problemstilling for fagutviklings- eller forskningsprosjekt.

Emnet utdyper vitenskapsteoretiske forutsetninger for ulike metoder

Emnet omfatter innhold om kvalitative og kvantitative metoder på et avansert nivå samt forskningsmetodenes anvendelsesområder

Emnet omfatter fordypning av forskningsmetodologi og forskningsprosessen

Emnet omhandler forskningsetikk som grunnlag for refleksjon over generelle forskningsetiske problemstillinger

Emnet utdyper en introduksjon til utvikling av en prosjektpl

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Har inngående kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske  perspektiver innen sykepleie

Har avansert kunnskap om forskningsmetode, forskningsetikk og forskningsfelt

Har inngående kunnskaper om sammenhenger mellom vitenskapsteori og forskningsmetode

Har inngående kunnskap om forskningstradisjoner og metodologi innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning

Ferdigheter

Kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Kan analysere og forholde seg til forskningstradisjoner på en kritisk måte

Kan analysere eksisterende teorier og arbeide selvstendig med praktiske, teoretiske og forskningsetiske problemstillinger

Kan forholde seg kritisk til relevante faglige informasjonskilder og formulere faglige resonnementer

Kan anvende relevante begreper innenfor kvalitative og kvantitative metoder

Kan utvikle spørsmål for fagutvikling- eller forskningsprosjekt og utarbeide en plan for dette i eget fagfelt

 

Generell kompetanse

Kan anvende kunnskaper om forskjeller og sammenhenger mellom ulike sentrale vitenskapsteoretiske og metodologiske begreper og retninger i sykepleiefaget

Kan formidle kunnskaper om metodologiske forhold og forskningsmetoder

Kan analysere relevante fag-, yrkes og forskningsetiske problemstillinger

Kan kommunisere betydningen av forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling som redskaper i utvikling av eget fagfelt

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer, gruppearbeid, selvstudier, e-læring.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være bestått for å få adgang til eksamen:

  • Individuell skriftlig oppgave innen kvalitativ og kvantitativ metode.
  • Gruppeseminar med fremlegg av kritisk analyse av forskningsartikler.

Eksamen:

14 dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen på 4000 (?) ord (+/- 10 %): Utvikling av prosjektplan under veiledning for fagutviklingsprosjekt innenfor eget spesialfelt i sykepleie. Egne retningslinjer for eksamen blir gitt.

Vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått

Ved ikke-bestått gis det adgang til kontinuasjonseksamen.

Timeplan