vår 2019

FSK-3009 Strategisk næringsøkonomisk analyse av sjømatnæringen - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Master i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning marked og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder presentasjon av ulike teoretiske perspektiver som er anvendt for å belyse bedriftens relative konkurranseposisjon i en bransje. Særlig vektlegges teori som retter oppmerksomheten mot bedriftens ressursmessige forutsetninger for å lykkes med ulike strategiske valg og teori som vektlegger betydningen av særtrekk ved konkurransearenaen for å lykkes med ulike strategiske valg. Basis for teorigjennomgangen er fremstillingen til Barney hvor det først redegjøres for hva som legges i begrepet strategi. Her blir det vektlagt at strategifaget bygger på to hovedelementer. En del som er opptatt av de ressursmessige forutsetningene den enkelte bedrift har for å foreta strategiske valg.

Emnet inneholder en gjennomgang av det som i litteraturen er kalt The resource based view of the firm. Den andre hoveddelen av strategifaget er opptatt av hvordan bedriftens konkurransearena påvirker de strategiske opsjoner som er relevante å velge. Her vil det bli vektlagt å presentere viktige deler av det som blir kalt contingency theory. Etter gjennomgangen av disse to hoveddimensjonene innenfor strategifaget, vil det bli lagt vekt på å beskrive de dilemmaene som bedriftene står overfor når de skal velge egne tilpasninger - mellom egne forutsetninger og de mulighetene som oppstår i på bedriftens konkurransearena. Deretter er fokus på hvordan effekten av strategiske tiltak kan måles, og i den forbindelse vil det rettes oppmerksomhet mot prestasjonsmål. Pensumlitteraturen i forbindelse med teorigjennomgangen vil være Barney's bok: Gaining and sustaining competitive advantage.

Empiri fra norsk fiskeindustri er gjennomgangseksempelet. Her vil det bli vektlagt å presentere hvilke ressursmessige forutsetninger bedriftene innenfor denne industrien har og hvilke ulike særtrekk de konkurransemessige omgivelsene har. Med basis i teorigjennomgangen, vil det bli drøftet hvilke strategiske opsjoner som er mest relevante for bedrifter i denne industrien. Av strategiske opsjoner som vil nærmere belyst i kurset er skalatilpasning, vertikal integrering og fleksibilitet. Det vil videre bli redegjort for resultater fra empiriske studier av industrien hvor problemstillingen har vært opptatt av å kartlegge hvilken økonomisk effekt ulike strategiske tilpasninger har hatt for bedriftenes økonomiske prestasjon. En viktig intensjon med denne delen av kurset er å illustrere hvordan den teoretiske tilnærmingen kan benyttes til å gjennomføre empiriske studier. Samtidig er det et mål å gi studentene en oversikt over relevante avveininger fiskeindustrien til daglig står overfor i sin streben etter å forbedre egne økonomiske resultat. Pensumslitteraturen i forbindelse med den empiriske delen av emnet vil bestå av rapporter og artikler som presenterer resultater fra relevante empiriske undersøkelser i fiskeindustrien.

I tillegg får studentene oppdatert kunnskap om sjømatnæringens struktur, produksjon og lønnsomhet.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: Kandidaten

 • Viktige fagområder innenfor strategi og næringsøkonomi
 • Sjømatnæringens organisering, produksjon og lønnsomhet
 • Utfordringer og muligheter for norsk sjømatnæring

Ferdigheter: Kandidaten

 • Får en teoretisk plattform til å forstå bedriftenes ulke strategiske tilpasninger i sjømatnæringen
 • Forstår hvorfor noen aktører i sjømatsektoren oppnår bedre økonomiske resultat enn andre

Kompetanse: Kandidaten

 • Økte kunnskap om sjømatnæringens organisering, produksjon og lønnsomhet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Eksamen

4 t skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A - F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav: En to ukers obligatorisk hjemmeoppgave. (Utlevering en mandag og presentasjon fredag i påfølgende uke). Vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 04.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

 • Barney, J.B., 2011, Gaining and sustaining competitive advantage, 4rd ed., Pearson Education
 • Hunt, S.D. & Morgan, R.M.,1995, The comparative theory of competition, Journal of Marketing, 59, s.1-15.
 • Bendiksen, B.I. (2013) Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien. Driftsåret 2011. Rapport/Report 30/2013.
 • Dreyer, B. & Grønhaug, K., 2004, Uncertainty, flexibility and sustained competitive advantage, Journal of Business Research, 57(5), s. 484-494.
 • Dreyer, B., Nøstvold, B.H., Midling, K.Ø. and Hermansen, Ø., 2008, Capture-based aquaculture of cod, in A.
 • Lovatelli and P.F. Holthus (eds.) Capture-based aquaculture. Global view, FAO Fisheries Technical Paper, No. 508, Rome, FAO, pp. 183-198.
 • Hermansen, Ø. and Dreyer, B., 2010, Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings - The experiences from rural community quotas in Norway, Marine Policy, 34, pp. 567-574.
 • Hunt, S.D. and Morgan, R.M., 1995, The comparative advantage theory of competition, Journal of Marketing, 59(April), p 1-15.
 • Lieberman, M.B. and Montgomery, D.B., 1988, First-mover advantages, Strategic Management Journal, 9, p 41-58.

Anbefalt litteratur

 • Dreyer, B., Bendiksen, B.I., Iversen, A. & Isaksen, J.R., 1998, Vertikal integrering – er det veien å gå?, Rapport 22/1998, Fiskerifoskning, Tromsø, desember.
 • Dreyer, B., 2000, Globalisering av råvaremarkedet – strategiske utfordringer for lokal fiskeindustri, Økonomisk Fiskeriforskning, 10(2).
 • Isaksen, J. , Dreyer, B., Grønhaug, K., 2004, Flere veier fører til Rom, Økonomisk Fiskeriforskning, 14(1).
 • Bendiksen, B. & Dreyer, B., 2002, Technological changes – the impact on the raw material flow and production, European Journal of Operational Research, 144, s. 237-246.
 • Dreyer, B. & Grønhaug, K. 2012, Coping with unpredictable supply: The role of flexibility and adaptation, European Journal of Marketing, 46 (10), pp. 1268-1282.
 • Hermansen, Ø., B. Dreyer & J. Isaksen 2012. Challenging spatial and seasonal distribution of fish landings - experience from vertically integrated trawlers and delivery obligations in Norway. Marine Policy 36(1), pp. 206-213.
 • Barney, J.,1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17(1), s.99-120.
 • Dreyer, B., Bendiksen, B.I. (2010) I etterpåklokskapens lys - Finanskrisens effekter i torskesektoren. Rapport/report 23/2010.