Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SYP-2954 Jordmorvirksomhet i sykehus - 20 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Ukjent | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet jordmorutdanning og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av veiledet praksis der studenten skal få bred erfaring med den jordmorfaglige virksomheten som er knyttet til sykehus og spesialisthelsetjenesten. Dette omfatter jordmoroppgaver i forhold til normale og kompliserte forløp i familiedanningsprosessen, samt oppføling av og omsorg til gravide, fødende, barselkvinner og nyfødte som krever spesiell oppfølging og overvåkning på grunn av avvik, sykdom eller komplikasjoner.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal kunne:

 • vurdere når et forløp beveger seg fra det normale til patologi
 • vurdere grensene for jordmorfaglig kompetanse
 • vurdere fødselens fremgang ved hjelp av observasjoner og undersøkelser
 • ivareta det normale aspektet ved ethvert fødselsforløp og kunne gi sensitiv omsorg til mor og partner ved komplikasjoner, sykdom og død

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • dokumentere fødselens fremgang og føre partogram
 • utføre og klassifisere CTG fra en normal til en som viser tegn på patologi
 • kunne observere, støtte og veilede kvinnen selvstendig gjennom alle fasene i en normal fødsel, men under veiledning autorisert jordmor
 • vurdere behov for- og gi råd om ulike former for ikke - medikamentell og medikamentell smertelindring i samarbeid med kvinnen
 • veilede og gi råd i forhold til arbeids- og fødestillinger i samarbeid med kvinnen
 • overvåke en kvinne med epiduralbedøvelse
 • redgjøre for prinsippene for å gi pudendusblokade og kunne utføre prosedyren under veiledning
 • redgjøre for prinsipper for - og utføre jordmoroppgaver før, under og etter keisersnitt, setefødsel, samt andre operative forløsninge kunne gi nødhjelp til nyfødte barn
 • gi førstehjelp i akutte situasjoner knyttet til svangerskap, fødsel eller barsletid
 • kartlegge tidligere ammeerfaring og ta hensyn til kvinnes motivasjon og kunnskap i forhold til kommende amming og gi tilpasset ammeveiledning i svangerskapet, rett etter fødsel og i spedbarnstiden
 • gå inn i faglige - og tverrfaglige samarbeidsrelasjoner
 • observere og pleie det tidlig fødte, det for sent fødte, det undervektige og det syke nyfødte barnet
 • diskutere medisinske kriterier for å gi morsmelktillegg og håndmelke

Kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • analysere, forstå og begrunne egen praksis i konkrete og komplekse situasjoner
 • reflektere kritisk og evaluere egen og andres praksis og kunne ta stilling til forhold av betydning for utvikling av jordmorfaglig praksis
 • identifisere evidensgrunnlaget for jordmorfaglig, obstetrisk og gynekologisk praksis
 • begrunne  anvendelse av medisinsk- obstetrisk teknologi, herunder forhold vedrørende ulike former for screening og prenatal diagnostikk inkludert ultralyd screening
 • gi omsorg og delta i pleien av nyfødte med behov for spesialisert omsorg og kunne inngå i et tverrfaglig team og samarbeide om nyfødte barn med behov for spesialisert behandling
 • bruke teknologiske hjelpemidler og vurdere behov for øvrige undersøkelser av barselkvinner med komplikasjoner og syke nyfødte barn
 • undervise og veilede kvinner med komplisert barselperiode
 • administrere og vurdere bruk av legemidler i relasjon til komplisert barselperiode og til syke nyfødte barn
 • anvende og vurdere hygieniske prinsipper med henblikk på forebyggelse av infeksjoner hos nyfødte barn og barselkvinner
 • rapportere i forhold til syke nyfødte barn
 • organisere eget arbeid i forhold til en kvinne som har komplisert barselperiode

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis. Mappe som inneholder tekster med situasjoner knyttet til refleksjon over praksis.

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Skriftlig innlevering i Canvas:

 • Målsetting godkjent av jordmorlærer
 • Vaktplan for praksisperioden godkjent av veiledningsjordmor og jordmorlærer
 • To selvevalueringer, en til midt- og en til sluttvurdering
 • Minst 4 læresituasjoner godkjent av lærer
 • Respons på medstudenters læresituasjon.
 • Følgefamilieprosjektet
 • Beskrivelse og vurdering av føde/barselavdelingen

Innleveringsplan med frister er spesifisert i studieveiledningsheftet/Canvas

I tillegg leveres følgende:

 • Logg fra 5 ammeobservasjoner
 • Logg fra praksis
 • Underskrevet midt- og sluttvurdering (eget skjema)
 • Oppsummering/kvantifisering av aktiviteter (eget skjema)(jfr. EØS-kravene)

 

For å kunne starte i praksis må de tidligere emnene SYP-2951 og SYP-2952 være bestått.

Før praksisemnet kan vurderes må arbeidskrav være godkjent og krav til studiedeltakelse være oppfylt.

 

Vurdering:

Sluttvurdering. Vurderingsutrykk bestått/ikke bestått.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Timeplan