Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

SIK-2506 Anvendt forskningsmetode - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Innhold

Innholdet i kurset gjenspeiler viktige spørsmål og valg som studentene blir stilt overfor i sitt arbeid med bacheloroppgaven og i andre typer utredningsarbeid, det vil si:

 • Problemstilling og valg av perspektiv
 • Søking etter eksisterende faglitteratur
 • Elementære vitenskapsteoretiske poenger
 • Undersøkelsesdesign
 • Kvalitative og kvantitative metoder for innsamling av data
 • Bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data
 • Bruken av statistikkprogrammer som SPSS
 • Forskningsetiske betraktninger

Hva lærer du

Kunnskaper

Hensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med bacheloroppgaven.

Kurset fokuserer på anvendt samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Kandidaten skal etter endt studium ha kunnskap om:

 • Elementær vitenskapsteori og forskningsetikk
 • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, med vekt på de førstnevnte
 • Bruk av statistiske teknikker for uni-, bi- og multivariat analyse
 • Databehandling og analyse
 • Utforming av prosjektbeskrivelse
 • Formulering av forskbar problemstilling
 • Forskningsdesign og metodevalg
 • Metodiske problemer

Ferdigheter

 • Kandidaten skal i sitt arbeid med bacheloroppgaven være i stand til å håndtere, og reflektere over forskningsmessige utfordringer.
 • Han eller hun skal også kunne fremskaffe, og analysere kvantitative og/eller kvalitative data som egner seg til å belyse oppgavens problemstilling.

Kompetanse

 • Kandidaten skal kunne formidle kunnskap om samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og være i stand til å analysere og diskutere metodiske spørsmål i faglige sammenhenger.
 • Kandidaten skal forholde seg kritisk og spørrende til egne og andres grunnleggende antakelser, premisser og kunnskaper. Dette er en kompetanse som er nyttig i møte med informasjon fra rapporter, forskningsbidrag eller andre kilder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid og individuelt arbeid. Det vil bli ca. 20 timer undervisning i løpet av ett semester.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:
Studentene vil bli pålagt to arbeidskrav i løpet av kurset. Begge arbeidskravene er skriftlige innleveringer. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen:
1 ukes Individuell hjemmeeksamen som vurderes etter bokstavkarakteren A-F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 23.04.2019 innlevering 30.04.2019
Skriftlige innleveringer utlevering 03.04.2019 innlevering 10.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB2017 Anvendt forskningsmetode 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no