høst 2018

KVI-1112 Historisme - 20 stp

Sist endret: 08.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet (eller tilsvarende fordypning) er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie.

Opptakskrav

9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Historisme - interessen for fortidens stiler og uttrykksformer - er et fenomen gjennom kunstens historie, men som fikk særlig betydning fra slutten av 1700-tallet og gjennom hele 1800-tallet. Historisme er blitt epokebetegnelse på 1800-tallets arkitektur og bildekunst, selv om epoken også rommer nye, moderne tendenser. I dette emnet vil vi i hovedsak ta for oss norsk arkitektur, skulptur og bildekunst fra ca. 1790-tallet til ca. 1920. Vi setter historismens kunst og arkitektur inn i en større geografisk, kulturell, sosial og politisk kontekst. I emnet drøftes også ulike forståelser av fenomenet historisme, som begeistringen for fortida eller "stilforvirring", som start på eller motsetning til samtidas gryende modernisme.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • dypere kunnskap om kronologiske, ideologiske og formale kategoriseringer av kunst og arkitektur
  • god forståelse av kunsthistorien som konstruksjon
  • god kjennskap til teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder
  • spesialkompetanse innen historisme, som et sentralt kunsthistorisk fenomen og kunsthistorisk periode
  • god kjennskap til sentrale kunstnere, arkitekter og verk i perioden

Ferdigheter

Studenten kan:

  • plassere verk i en historisk, ideologisk og formal-estetisk sammenheng
  • identifisere kunsthistoriske stilarter

dokumentere, analysere og diskutere verk som tilhører historismen som epoke

  • forstå kunst og arkitektur i sin ideologiske, kulturelle og samfunnsmessige sammenheng

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I tillegg kommer feltarbeid på museer og i bymiljø.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Godkjent muntlig presentasjon over oppgitt emne.

Eksamen består av:

  • Hjemmeoppgave med varighet 10 dager og omfang på 10 sider (linjeavstand halvannen, skriftstørrelse 12).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 20.11.2018 innlevering 29.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

*Kompendium

Betzer, Sarah. Ingres's Shadows, The Art Bulletin, Vol. 95, No. 1 (March 2013), s. 78-101. (24 sider).

Brekke, Nils Georg, Nordhagen, Per Jonas og Lexau, Siri Skjold, Norsk arkitekturhistorie: frå steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret, «1800-1900 På veg mot det moderne», s. 235-287, Oslo: Samlaget 2008. Finnes som e-bok på UB. (52 sider)

*Christensen, Arne Lie. «kapittel 1. Nasjonalromantikk og nostalgi fra 1840-1890». I: Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge, Pax forlag, 2011, s. 21-71. ISBN 9788253033204. (50 sider).

*Brycchan Carey og Sara Salih, "Introduction" i Brycchan Carey, Markman Ellis and Sarah Salih, red., Discourses of Slavery and Abolition: Britain and Its Colonies 1660-1838, Basingstoke and New York: Palgrave McMillan, 2004: s. 1-8. (7 sider).

Conn, Steven og Walker, Andrew.

The History in the Art: Painting the Civil War, Art Institute of Chicago Museum Studies. Vol. 27, No. 1, Terrain of Freedom: American Art and the Civil War (2001), s. 60-81. (24 sider).

Cooke, Peter. Gustave Moreau's 'Salome': The Poetics and Politics of History Painting", The Burlington Magazine, Vol. 149, No. 1253, Painting and Sculpture in France (Aug., 2007), s. 528-536 (9 sider).

*Costello, Leo. "Turner´s Slave-ship: Towards a Dialectical History Painting," i Brycchan Carey, Markman Ellis and Sarah Salih, red., Discourses of Slavery and Abolition: Britain and Its Colonies 1660-1838, Basingstoke and New York: Palgrave McMillan, 2004: s. 209-222. (13 sider).

*Courbet, Gustave, "Selected Writings (1855-1870)", Nineteenth Century Theories of Art, ed. Joshua C. Taylor, Berkeley, Los Angles, London: University of California Press, 1989: 346-350. (5 sider).

*Ebbesen, Karen Marie. "Eilif Peterssens historiemaleri sett i en europeisk tradisjon", i Eilif Peterssen: historiemaler, realist og nyromantiker, Utstillingskatalog, Lillehammer Kunstmuseum. 2001. s. 3-17 (15 sider).

Eisenmann, Stephen, et al., Nineteenth Century Art: A Critical History, London: Thames and Hudson, 1994: 5-237, 351-364. ("Introduction", "Classicism and Romanticism", "New World Frontiers", "Realism and Naturalism" og "Chronology", (247 sider).

Alternativ, samme forfatter og bok, 2. utgave, London: Thames and Hudson, 2002. Eller samme forfatter og bok, 3. utgave, London: Thames and Hudson, 2007.

Facos, Michelle. An Introduction to Nineteenth Century Art. Routledge, 2011. Introduksjonen og kap. 1-4, s. 1-109; kap. 6, Colonialism, Imperialism, Orientalism, s. 136-161; kap. 10, Imagined Communities s. 243-267; kap. 13, Symbolism, s. 335-366; kap. 14. Individuality and Collectivism, s. 367-386. (totalt 207 sider).

Haskell, Francis. The Manufacture of the Past in Nineteenth-Century Painting, i Past & Present, No. 53 (Nov., 1971), s. 109-120. (20 sider).

Hawes, Louis. Constable's Hadleigh Castle and British Romantic Ruin Painting, The Art Bulletin, Vol. 65, No. 3 (Sep., 1983), s. 455-470. (16 sider).

Hoel, Kari. Monumentalarkitektur i Oslo: Fra kongens slott til kunnskapens tempel, Bergen: Vigmostad & Bjørke 2008, s. 10-160. (150 sider).

*Ingres, J.A.D. "Commentaries on Art," Nineteenth Century Theories of Art, ed. Joshua C. Taylor, Berkeley, Los Angles, London: University of California Press, 1989: 105-120. (16 sider)

*Kokkin, Jan. "Middelalderromantikk og sagamotiver", i Jan Kokkin, Eilif Peterssen: mellom stemninger og impresjoner, Oslo: Pax Forlag, 2009. s. 215-231. (16 sider)

Kragelund, Patrick. Abildgaard, Füssli and the First Shakespeare Paintings Outside Britain, i Zeitschrift für Kunstgeschichte, 73. Bd., H. 2 (2010), s. 237-254. (18 sider).

Ljøgodt, Knut. Historien fremstilt i bilder, Oslo: Pax, 2011. (200 sider)

Ljøgodt, Knut. 2012. Northern Gods in Marble¿: the Romantic Rediscovery of Norse Mythology Romantik: Journal for the Study of Romanticisms, vol. 1, no. 1, s. 141-166, (25 sider).

*Polak, Ada og Thue, Anniken. "Kunsthåndverk og kunstindustri 1814-1870", s. 341-436, Norges kunsthistorie Bind IV, Oslo: Gyldendal 1981. (95 sider)

*Reynolds, Joshua. "Discourse IV", s. 57-77, Discourses of Art, red. Robert R. Wark, New Haven og London, 1997 (20 sider)

Ruskin, John. The Seven Lamps of Architecture, (170 sider).

*Signums svenska konsthistoria 9: Karl Johantidens konst, Stockholm: Signum, 1999, kapitlene " Bildkonsten" og "Konstkritiken", s.143-239 (96 sider).

*Signums svenska konsthistoria 10: Konsten 1840-1890, Stockholm: Signum, 2000, kaptilene "Sveriges stillsama revolution", s. 9-25 og "Historiemåleriet", s. 300-333. (50 sider)

Truettner, William H.

Picturing the Murder of Jane McCrea: A Critical Moment in Transatlantic Romanticism i Transatlantic Romanticism : British and American Art and Literature, 1790-1860, redigert av Andrew Hemingway og Alan Wallach. University of Massachussetts Press, 2015. s. 229-258. (29 sider).

Krul, Wessel. "Painting Plutarch: Images of Sparta in the Dutch Republic and Enlightenment France",

Ancient Models in the Early Modern Republican Imagination, 2017, 157-188 (32 sider).

1606 sider.

Sekundærlitteratur:

* Frank, Mitchell Benjamin. German Romantic Painting Redefined: Nazarene Tradition and the Narratives of Romanticism, kap. 4 "Historicism", s. 81-116.

Costello, Leo. J.M.W. Turner and the Subject of History, Taylor and Francis, 2012.

Ruskin, John. The Stones of Venice, 1851.Kontakt
HSL-IKL-Svein-Aamold-512x640-.jpg

Svein Aamold


Professor kunstvitenskap
Telefon: +4777646749 svein.aamold@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no