vår 2019

BED-3054H Anvendte bedriftsøkonomiske emner - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Videregående regnskapsanalyse er et videregående kurs i regnskapsanalyse hvor en skal lære hvordan en ved hjelp av regnskapsinformasjon kan vurdere og analysere bedrifter økonomiske prestasjoner og stilling. Sentrale temaer i kurset er koblingen mellom strategi og regnskaper, korrigering av regnskapsrapportene før analyse, lønnsomhetsanalyser, analyse av vekst, bransjemessige forskjeller og rapportering av ikke finansielle prestasjoner.

Emnet har følgende hovedtema:

 • Strategisk analyse
 • Omgruppering av regnskaper for analyseformål
 • Analyse av regnskaper
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Likviditetsanalyser
  • Finansierings og soliditetsanalyser
 • Analyse av selskapets vekst
 • Analyse av regnskaper i ulike bransjer
 • Vurdering av regnskapskvalitet og resultatkvalitet
 • Rapportering ikke finansielle prestasjoner

Hva lærer du

Dette er et videregående kurs i regnskapsanalyse. Dette kurset skal gi studentene nødvendig faglige forutsetninger for å lese, vurdere og analysere på et avansert nivå, bedrifters regnskaper. Kurset fokuserer i hovedsak på foretaksnivå, og skal sette studentene i stand til forstå bedrifters prestasjoner, finansielle posisjon og risiko. Kurset er et videregående kurs som trekker veksler på kunnskaper fra tidligere kurs i finansregnskap, regnskapsanalyse og strategi.

 

Kunnskap:

Kandidaten¿

 • Har kunnskaper om sammenhengen mellom regnskapet og bedriftens kritiske suksessfaktorer
 • Har inngående kunnskaper om hvorledes resultatrapporten, balansen, kontantstrømoppstillingen og egenkapitalnoten kan korrigeres og klargjøres for analyseformål
 • Har inngående kunnskaper omkring hvordan lønnsomheten til virksomheter kan analyseres
 • Har kunnskaper om hvordan vekst kan bidra til økning i resultat og verdien til selskapet
 • Har kunnskaper til på egen hånd å kunne vurdere kvaliteten på regnskapsmaterialet
 • Har kunnskaper om hva som er innholdet i rapporter av ikke finansiell informasjon
 • Har kunnskaper om ulike bransjer karakteristika med hensyn til lønnsomhet og kritiske suksessfaktorer

Ferdigheter:

 • Kurset har et praktisk tilsnitt på den måten at det legges opp til å jobbe med regnskaper fra reelle bedrifter. Gode regnskapsanalyser er ofte betinget av at en klarer å omgruppere de oppgitte regnskapstallene for analyseformål. Når dette er gjort skal en gjennomføre analyser av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet. Disse analysene baserer seg kvantitative indikatorer som nøkkeltall og kontantstrømoppstilling.
 • Kurset skal trene studentene til å forstå hvorledes historiske prestasjoner kan fortolkes i relasjon til de konkurransemessige rammebetingelsene som bedriften har operert i. Videre skal studentene også trenes i å forsøke å analysere hvorledes strategiske antatte fremtidige endringer i konkurransesituasjonen vil gi seg utslag i fremtidige resultater. På dette vis danner kurset et godt grunnlag for senere kurs om verdsetting av bedrifter. Kurset skal også lære studentene og vurdere innholdet av såkalte ikke-finansielle rapporter.
 • Ingen regnskapsanalyser er bedre enn kvaliteten på tallmaterialet som analysen bygger på. Begreper som regnskapskvalitet og resultatkvalitet vil derfor bli gjennomgått. I dette deltemaer legges det opp til å analysere hvorledes poster i resultatrapporten og balansen kan være styrt eller manipulert i en bestemt retning. Sentralt i dette delemnet er det å identifisere såkalte røde flagg i regnskapet.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal, etter å ha gjennomført kurset;

 • Svært gode kunnskaper om hvorledes en bedrifts prestasjoner, finansiell posisjon og risiko kan analyseres
 • Gode kunnskaper om hvordan et regnskaps kan omgrupperes for analyse formål
 • Gode kunnskaper om hvordan regnskap eventuelt kan korrigeres før en gjennomfører analyse av selskapet
 • Gode kunnskaper for hvorledes en kan vurdere regnskapskvalitet og resultatkvalitet i praksis
 • Rimelige kunnskaper om forskjeller i kapitalstruktur og marginer i ulike bransjer
 • Rimelige kunnskaper om hvorledes en kan inkorporere strategiske analyser i finansielle analyser
 • Rimelige kunnskaper om rapportering av ikke finansielle prestasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i kurset er i hovedsak basert på forelesninger, oppgaveløsning og diskusjoner i plenum.

Eksamen

Arbeidskrav:
Det vil være ett arbeidskrav i kurset som skal være bestått før en kan gå opp til eksamen.

Eksamen:
4 timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-F.

Eksamen arrangeres ved campus Harstad.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 03.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no