vår 2019

LER-1050 FoU-tema fellesemne - Læreren som kunnskapsarbeider - 5 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.

Innhold

Emnet skal gi studentene kompetanse om læreren som klasse- og læringsleder i praksis. Studentene skal både beskrive og drøfte læringsledelse. I tillegg skal emnet gi øvelse i både å lese og skrive akademiske tekster om læreryrket. De skal kunne gjengi hovedinnholdet i tekstene, og gi en vurdering av argumentasjonen. Arbeidet i praksisgruppen blir en læringsarena for å øve seg i faglig argumentasjon og deltakelse i et fagfellesskap.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • fokusert observasjon og om kvalitativt forskningsintervju på et begynnernivå.
 • relevante forskningsetiske retningslinjer.
 • klasse-og læringsledelse i fag

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, dokumentere og drøfte ulike former for klasse- og læringsledelse med tydelig skille mellom beskrivelse og vurdering
 • utforme åpne spørsmål som kan bidra til dialog
 • argumentere med utgangspunkt i akademiske tekster
 • akademisk skriving på begynnernivå

Kompetanse

 • være deltaker i en kunnskapsbasert samtale om lærerprofesjonalitet
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere et FoU-prosjekt som ledd i undersøkende læring
 • beskrive og drøfte klasse- og læringsledelse i praksis  

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er forelesning, seminar, arbeid i grupper og feltarbeid. Emnet forutsetter selvstudium av fagtekster om læreryrket med vekt på klasse- og læringsledelse og av metodelitteratur. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i tett samarbeid med PEL og studentenes undervisningsfag.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • samle inn data ved observasjon av klasse- og læringsledelse.
 • utvikle en intervjuguide basert på pensum og gjennomføre intervjuet.
 • skrive en fagtekst med fokus på klasse- og læringsledelse i fag, ved å ta utgangspunkt i observasjoner, intervju og faglitteratur. Fagteksten skrives i gruppe og skal ha et omfang på ca. 5 sider/ 2000 ord.

 

Eksamen består av:

 • Muntlig gruppeeksamen. Gruppen presenterer sine funn fra fagteksten som utgangspunkt for en muntlig eksamen. Varighet 30 minutter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Pensum

Pensumliste 

 

Bjørndal, Cato R.P. (2017). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. 168 sider