vår 2019

STV-3074 Vitenskapelig metode - 10 stp

Sist endret: 10.10.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Det kan også inngå som et valgfritt emne for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring samfunnsvitenskapelig forskningsmetode med vektlegging på metoder som anvendes innen organisasjonsvitenskap, ledelsesfag og økonomi. Med utgangspunkt i spørsmålet om hvordan forskbare problemstillinger kan formuleres, gis det en innføring i forskningsdesign, herunder metoder for innsamling og analyse av data. Det legges vekt på forskningsetiske og kildekritiske problemstillinger, samt ulike tilnærminger til tolkning av data. Emnet knyttes til hva som er viktig i forbindelse med gjennomføring av empiriske studier knyttet til masteroppgave.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • de faser som inngår i en empirisk forskningsprosess
  • hvordan valg tatt i de ulike faser kan påvirke de funn man kommer fram til
  • de viktigste former for datainnsamling og analyse av data

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • utforme forskbare problemstillinger, forankre disse i eksisterende teori og/eller tidligere empiriske studier
  • velge en hensiktsmessig forskningsdesign for å gjennomføre en empirisk undersøkelse for å belyse problemstillingen
  • utforme og gjennomføre en empirisk undersøkelse
  • reflektere over sterke og svake sider ved det undersøkelsesopplegget som er benyttet  

Kompetanse

Studenten kan:

  • Designe og gjennomføre en empirisk undersøkelse som følger vitenskapelige krav
  • Kritisk vurdere andre undersøkelser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av nettbasert forelesninger samt en fysisk samling. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

 

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

to nettbaserte øvelser/oppgaver knyttet til sentrale deler av emnet. Øvelsen /oppgaven er individuell.

 

Eksamen består av:

En individuell hjemmeeksamen over oppgitt tema. Omfang inntill 4000 ord. I tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg. Skrivefristen er inntil to uker. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

En hjemmeeksamen over oppgitt tema utlevering 29.04.2019 innlevering 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

STV-3070 Forskningsmetode 7 stp
STV-3050 Vitenskapsteori og statistikk 5 stp
STV-3051 Forskningdesign og kvalitative metoder 5 stp
STATSVHF2 Statsvitenskap hovedfag deleksamen 2: Vitenskapsteori og metodelære 10 stp

Pensum

Jacobsen, Dag Ingvar (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Bergen, Fagbokforlaget. (400 sider)

Everett, Euris L. og Inger Furseth (2012): Masteroppgaven: hvordan begynne og fullføre. Oslo, Universitetsforlaget (185 sider)

Andersen, Svein S. (2013): Casestudier. Forskningsstrategi, generalisering og forklaring. Bergen, Fagbokforlaget (170 sider)

 

Støttelitteratur:

Midtbø, Tor (2016): Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. Oslo, Universitetsforlaget. 125 sider

Machi, Lawrence A. og Brenda T. McEvoy (2016): The Literature Review. Six Steps to Success. Thousand Oaks, Corwin SageKontakt
Rune Karlsen

Karlsen, Rune


Førstekonsulent
Telefon: +4777620969 rune.karlsen@uit.no

Michael Sverdrup Stenberg

Stenberg, Michael Sverdrup


Førstekonsulent
Telefon: +4777645676 michael.s.stenberg@uit.no

Hanne C. Gabrielsen

Gabrielsen, Hanne C


Faglig koordinator MPA og MBA
Telefon: +4777644448 hanne.gabrielsen@uit.no