Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

STV-3074 Vitenskapelig metode - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Det kan også inngå som et valgfritt emne for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring samfunnsvitenskapelig forskningsmetode med vektlegging på metoder som anvendes innen organisasjonsvitenskap, ledelsesfag og økonomi. Med utgangspunkt i spørsmålet om hvordan forskbare problemstillinger kan formuleres, gis det en innføring i forskningsdesign, herunder metoder for innsamling og analyse av data. Det legges vekt på forskningsetiske og kildekritiske problemstillinger, samt ulike tilnærminger til tolkning av data. Emnet knyttes til hva som er viktig i forbindelse med gjennomføring av empiriske studier knyttet til masteroppgave.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av nettbasert forelesninger samt en fysisk samling. Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

 

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

to nettbaserte øvelser/oppgaver knyttet til sentrale deler av emnet. Øvelsen /oppgaven er individuell.

 

Eksamen består av:

En individuell hjemmeeksamen over oppgitt tema. Omfang inntill 4000 ord. I tillegg kommer forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg. Skrivefristen er inntil to uker. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

En hjemmeeksamen over oppgitt tema utlevering 29.04.2019 innlevering 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

STATSVHF2 Statsvitenskap hovedfag deleksamen 2: Vitenskapsteori og metodelære 10 stp

Pensum

Jacobsen, Dag Ingvar (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode. Bergen, Fagbokforlaget. (400 sider)

Everett, Euris L. og Inger Furseth (2012): Masteroppgaven: hvordan begynne og fullføre. Oslo, Universitetsforlaget (185 sider)

Andersen, Svein S. (2013): Casestudier. Forskningsstrategi, generalisering og forklaring. Bergen, Fagbokforlaget (170 sider)

 

Støttelitteratur:

Midtbø, Tor (2016): Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. Oslo, Universitetsforlaget. 125 sider

Machi, Lawrence A. og Brenda T. McEvoy (2016): The Literature Review. Six Steps to Success. Thousand Oaks, Corwin Sage

Undervisning Vår 2019
Faglig ansvarlig: Dag Ingvar Jacobsen
Forelesning prof. Dag Ingvar Jacobsen
Eksamen Arbeidskrav 1: 5. februar - 4. mars; Arbeidskrav 2: 12. mars - 2. april; Hjemmeeksamen: 29. april - 13. mai 2019