høst 2018
BED-2104 Revisjon - 15 stp

Sist endret: 12.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Innhold

Emnet gir en grundig innføring i revisors rammebetingelser, revisjonsteori og metode for å utøve revisoryrket, herunder etisk refleksjon og inkludert en oversikt over sentrale elementer i revisjon av stat og kommune.

Hva lærer du

Læringsutbytte for revisjon

KUNNSKAP: Studenten

 • har kjennskap til revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon, omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter i privat og offentlig sektor
 • har kjennskap til det juridiske og profesjonsbestemte rammeverket for revisors yrkesutøvelse
 • har kjennskap til normativ etisk teori og morallære
 • har overordnet kunnskap om revisors oppgaver i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner
 • har overordnet kunnskap om forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og selskapskontroll i stat og kommune.

 

FERDIGHETER: Studenten

 • kan anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning
 • kan foreta og gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering
  • til rapportering med fokus på noen utvalgte revisjonsområder herunder
  • kan vurdere om revisor til enhver tid faktisk er og framstår som objektiv og kapabel
  • kan fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag
  • kan vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel
  • kan utforme mest effektive testmetoder og utvalg
  • kan innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
  • kan konkludere på utførte revisjonshandlinger
  • kan bestemme revisjonsberetningens utforming
  • kan bestemme annen lovpålagt og hensiktsmessig rapportering til
  • offentlig myndighet og ledelse

 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et revisjonsoppdrag som strekker seg over tid alene og som deltaker i en gruppe.
 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv for etiske refleksjoner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist i høst- og vårsemesteret. Dette inkluderer oppgavegjennomgang og diskusjoner i klassen. I tillegg er det helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

I løpet av emnet skal studentene levere en obligatorisk oppgave som skal være godkjent av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Emnet avsluttes i vårsemesteret med 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått. Dette er en nasjonal eksamen som er felles for de fleste institusjoner som tilbyr revisjonsstudiet.

Karakterkravet som er fastsatt av Finanstilsynet for å få godkjenning som registrert revisor er karakteren C eller bedre.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

RREV Revisjon 15 stp

Pensum

Opplysninger om litteratur vil også bli lagt ut i Canvas ved semesterstart.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BED-2104
 • Undersider