høst 2018

REL-1011 Hellenistisk gresk - 20 stp

Sist endret: 27.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i teologi. Emnet kan tas som enkeltemne, og passer for studenter som vil ha et grunnlag i hellenistisk gresk i annen studiesammenheng, f. eks. i studier av antikken gjennom fag som historie, språkfag, kunsthistorie og klassisk arkeologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

I dette emnet skal studentene tilegne seg elementærgrammatikken og et grunnleggende ordforråd i hellenistisk gresk (koine-gresk), slik at de skal kunne lese og oversette fra et utvalg av tekster fra Novum Testamentum Graece (Det nye testamente). I tillegg skal studentene gjennom et lesepensum tilegne seg elementære kunnskaper i tekstkritikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

  • den hellenistiske greske elementærgrammatikken, et visst ordforråd og tekstkritikk.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • lese høyt og å oversette hellenistiske greske tekster
  • forklare grammatikken i de tekstene de leser
  • bruke ordbøker og andre hjelpemidler.

Kompetanse

  • Studentene gis et grunnlag i å kunne arbeide selvstendig med de hellenistiske greske tekstene på originalspråket.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet består av 45 dobbelttimer forelesning/seminar. Det vektlegges høytlesing, oversettelse og redegjørelse for grammatikk som en viktig del av forberedelsene til forelesningene.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Eksamen består av: 6-timers skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakteren F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 10.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Tekstpensum fra Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland (eds.), Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 28. reviderte utgave, 2012)

Johannes 1-2, 9-17

Lukas 1:1-3:22, 6, 10, 15

Apostlenes gjerninger 9, 17

1. Korinterbrev 10-15


Grammatikk:

R. Leivestad (og B. H. Sandvei), Nytestamentlig gresk grammatikk (Oslo: Universitetsforlaget, - 3., ny utg. 1996)

Tekstkritikk:

D. A. Black, New Testament textual criticism: A concise guide (Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1994)

Ordbok:

Bauer, A Greek- English lexicon of the New Testament and other early Christian Literature (Chicago: University of Chicago Press, 3rd ed. 2000Kontakt

Dahl, Eystein


Instituttleder
Telefon: +4777644290 eystein.dahl@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no