høst 2018

REL-3050 Teori og metode III - 20 stp

Sist endret: 29.01.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i religionsvitenskap og for lektorstudenter med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad i religionsvitenskap med en fordypning på minimum 80 studiepoeng religionsvitenskapelige emner, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra gjennomsnittet av karakterene i fordypningsemnene.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Fordypning i religionsvitenskapelig teori og metode. Fokus er rettet mot nyere teorier og metoder innen religionsvitenskapen og søker dermed å skjerpe den kritiske refleksjonen og skape økt vitenskapsteoretisk bevissthet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

  • nyere teori- og metodeutvikling innen religionsvitenskapen

Ferdighet

Studenten kan:

  • reflektere kritisk over samtidens teori- og metodeutvikling

Kompetanse

  • økt vitenskapsteoretisk bevissthet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Emnet består av omtrent 24 timer forelesning/seminar. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang i løpet av programperiode. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Skrive en bokanmeldelse eller en omtale av et sentralt tema i pensum. Lengde: 5 sider (ca. 2500 ord).

Eksamen består av: 1 uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 26.11.2018 innlevering 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Assmann, Jan. 2006. Religion and Cultural Memory: Ten Studies, transl. Rodney Livingstone (Stanford: Stanford University Press 2006). 222 s.

Bacigalupo, Ana Mariella. 2016. Thunder Shaman: Making History with Mapuche Spirits in Chile and Patagonia. Austin: University of Texas Press. 304 s.

Chidester, David. 2018. Religion: Material Dynamics. University of California Press. 253 s. (ISBN: 9780520297661)

Nongbri, Brent. 2013. Before Religion: A History of a Modern Concept. New Haven: Yale University Press. 275 s.

*Wijsen, Frans & Kocku von Stuckrad (red). 2016. Making Religion: Theory and Practice in the Discursive Study of Religion (Supplements to Method & Theory in the Study of Religion 4). Leiden: Brill. 342 s. *Tilgjengelig via UB som e-bok.

*Czachesz, István. "Cognition, Culture, and Religion: Surveying the Field." Pages 197-217 in Religion: Mental Religion. Edited by Niki Kasumi Clemens. Macmillan Interdisciplinary Handbooks. Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA, 2017. *Tilgjengelig i Canvas

*Jessica Moberg. "Material Religion." Pages 380-391 in The Oxford Handbook of New Religious Movements: Volume II Edited by James R. Lewis and Inga Tøllefsen Oxford: Oxford University Press, 2016 * Tilgjengelig i CanvasKontakt

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg

Siv Ellen Kraft


Professor, religionshistoriker
Telefon: +4777644390 siv.ellen.kraft@uit.no