Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

REL-3050 Teori og metode III - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergradsprogram i religionsvitenskap og for lektorstudenter med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Fordypning i religionsvitenskapelig teori og metode. Fokus er rettet mot nyere teorier og metoder innen religionsvitenskapen og søker dermed å skjerpe den kritiske refleksjonen og skape økt vitenskapsteoretisk bevissthet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad i religionsvitenskap med en fordypning på minimum 80 studiepoeng religionsvitenskapelige emner, eller tilsvarende. Fordypningen skal ha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000 nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra gjennomsnittet av karakterene i fordypningsemnene.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

Ferdighet

Studenten kan:

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.


Undervisning

Emnet består av omtrent 24 timer forelesning/seminar. Det forutsettes at studentene er aktive i undervisningen, både når det gjelder presentasjon og diskusjon av pensumlitteraturen.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang i løpet av programperiode. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Skrive en bokanmeldelse eller en omtale av et sentralt tema i pensum. Lengde: 5 sider (ca. 2500 ord).

Eksamen består av: 1 uke hjemmeeksamen på 10 sider (ca. 3500 ord) med gitt oppgavetekst.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 26.11.2018 innlevering 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Assmann, Jan. 2006. Religion and Cultural Memory: Ten Studies, transl. Rodney Livingstone (Stanford: Stanford University Press 2006). 222 s.

Bacigalupo, Ana Mariella. 2016. Thunder Shaman: Making History with Mapuche Spirits in Chile and Patagonia. Austin: University of Texas Press. 304 s.

Chidester, David. 2018. Religion: Material Dynamics. University of California Press. 253 s. (ISBN: 9780520297661)

Nongbri, Brent. 2013. Before Religion: A History of a Modern Concept. New Haven: Yale University Press. 275 s.

*Wijsen, Frans & Kocku von Stuckrad (red). 2016. Making Religion: Theory and Practice in the Discursive Study of Religion (Supplements to Method & Theory in the Study of Religion 4). Leiden: Brill. 342 s. *Tilgjengelig via UB som e-bok.

*Czachesz, István. "Cognition, Culture, and Religion: Surveying the Field." Pages 197-217 in Religion: Mental Religion. Edited by Niki Kasumi Clemens. Macmillan Interdisciplinary Handbooks. Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA, 2017. *Tilgjengelig i Canvas

*Jessica Moberg. "Material Religion." Pages 380-391 in The Oxford Handbook of New Religious Movements: Volume II Edited by James R. Lewis and Inga Tøllefsen Oxford: Oxford University Press, 2016 * Tilgjengelig i Canvas

Undervisning Høst 2018
Forelesning prof. Siv Ellen Kraft
uni.lekt. Inga Bårdsen Tøllefsen
prof. Espen Dahl
stip. May-Lisbeth Brew
prof. Istvan Czachesz
Arbeidskrav 16. - 23.10.