høst 2018
TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er kun åpent for studenter som tar bachelor i ingeniørfag.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PG402 DAK (Data-assistert kontruksjon) 10 stp

Innhold

Ingeniørprofesjonen, ingeniørens rolle i samfunnet. Bruk av dataverktøy/programvare DAK. Måleteknikk. Prosjekt som arbeidsform, prosjektorganisering, rapportskriving. Etikk.

Det skal gjennomføres et prosjekt i måleteknikk, samt et studieretningsspesifikt prosjekt. Temaene for det studieretningsspesifikke prosjektet er gitt under:

 • Bachelor i Sikkerhet og miljø: HMS
 • Bachelor i Prosess- og gassteknologi: HMS
 • Bachelor i Automasjon: Programmering av roboter
 • Bachelor i Droneteknologi: Programmering av roboter


Hva lærer du

Kunnskap:

 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kandidaten har kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og framtidsrettet perspektiv.
 • Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.
 • Kandidaten er kjent med metoder for datainnsamling.
 • Kandidaten kan bruke teknisk tegning som kommunikasjons-hjelpemiddel.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kandidaten er kjent med hvordan hun/han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe.
 • Kandidaten kan bruke moderne dataverktøy i sitt ingeniørarbeid.
 • Kandidaten har kompetanse som bidrar til å utvikle ingeniørdannelse.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk - men enkelt forelesninger kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid.

Eksamen

En mappeevaluering bestående av 3 deler: 

1. Prosjekt 1: Rapport i Måleteknikk i gruppe (teller 30 %)

2. Prosjekt 2: Rapport i gruppe - studieretningsspesifikt - (teller 30 %)

3. En 3,5 timers skoleeksamen innenfor DAK (teller 40 %)

I prosjektene kan det kreves muntlig presentasjon.

For å få vurdering i prosjektet i måleteknikk må obligatorisk arbeid i denne delen være godkjent.

For å kunne delta på DAK-eksamen må obligatoriske arbeider i denne delen være godkjent.

Hvis en kandidat ikke har levert de obligatoriske arbeidskravene i en av delene, må hele emnet tas på nytt.

Til slutt gis en samlet karakter etter en helhetsvurdering av alle 3 delene. Alle delene må være bestått for at sluttkarakter skal kunne settes. 

Det gis bokstavkarakter A-F.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Studenter med gyldig fravær tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen, så langt praktisk mulig i løpet av semesteret, evt. tidlig i påfølgende semester.

Studenter som får ikke bestått må ta hele emnet på nytt.


Pensum

Oppgis ved studiestart.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1010
 • Tidligere år og semester for dette emnet