Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PG402 DAK (Data-assistert kontruksjon) 10 stp

Innhold

Ingeniørprofesjonen, ingeniørens rolle i samfunnet. Bruk av dataverktøy/programvare DAK. Måleteknikk. Prosjekt som arbeidsform, prosjektorganisering, rapportskriving. Etikk.

Det skal gjennomføres et prosjekt i måleteknikk, samt et studieretningsspesifikt prosjekt. Temaene for det studieretningsspesifikke prosjektet er gitt under:


Opptakskrav

Emnet er kun åpent for studenter som tar bachelor i ingeniørfag.

Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk - men enkelt forelesninger kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid.

Eksamen

En mappeevaluering bestående av 3 deler: 

1. Prosjekt 1: Rapport i Måleteknikk i gruppe (teller 30 %)

2. Prosjekt 2: Rapport i gruppe - studieretningsspesifikt - (teller 30 %)

3. En 3,5 timers skoleeksamen innenfor DAK (teller 40 %)

I prosjektene kan det kreves muntlig presentasjon.

For å få vurdering i prosjektet i måleteknikk må obligatorisk arbeid i denne delen være godkjent.

For å kunne delta på DAK-eksamen må obligatoriske arbeider i denne delen være godkjent.

Hvis en kandidat ikke har levert de obligatoriske arbeidskravene i en av delene, må hele emnet tas på nytt.

Til slutt gis en samlet karakter etter en helhetsvurdering av alle 3 delene. Alle delene må være bestått for at sluttkarakter skal kunne settes. 

Det gis bokstavkarakter A-F.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Studenter med gyldig fravær tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen, så langt praktisk mulig i løpet av semesteret, evt. tidlig i påfølgende semester.

Studenter som får ikke bestått må ta hele emnet på nytt.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 28.09.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Oppgis ved studiestart.