vår 2018

NOR-1012 Talemål og språklig mangfold - 10 stp

Sist endret: 25.02.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk på studieretning og årsstudium i nordisk, bachelor i språk og litteratur og i lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning nordisk eller nordisk som fag nummer to.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Ex.fac., samt NOR-1011, eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet viser den historiske utviklinga som ligger til grunn for dagens norske talemål, og gir i tillegg et innblikk i utviklinga av dansk og svensk talemål. Ei innføring i geografisk og sosial talemålsvariasjon står sentralt i undervisninga. Det språklige mangfoldet i norsk og i Norge knyttes også til tradisjonell og nyere flerspråklighet. Nordnorske språkforhold blir særlig vektlagt. Det blir også gitt ei innføring i sentrale dialektologiske og sosiolingvistiske begreper, problemstillinger og metoder.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studentene har grunnleggende kunnskaper om:

 • dagens norske talemålsutvikling i et historisk perspektiv, og til dels også den danske og svenske talemålssituasjonen
 • sammenhengen mellom talemålsvariasjon og geografiske og sosiale forhold
 • språklig variasjon i historiske og nåtidige flerspråklige miljøer
 • teorier og metoder i talemålsforskning

Ferdigheter

Studentene kan:

 • sette den norske og nordiske talemålssituasjonen inn i en kulturell og sosial sammenheng, både historisk og samtidig
 • klassifisere og gjøre rede for sentrale trekk ved moderne norske dialekter
 • peke på norskspråklige utviklingstrekk i tradisjonelle og nyere flerspråklige miljøer
 • bruke kunnskapen om teorier og metoder i talemålsforskning i eget arbeid
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og ev. andre skandinaviske språk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i vårsemestret i form av forelesninger/seminar. Antall undervisningstimer: ca. 52.  

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En skriftlig oppgave (ev. flere mindre skriftlige oppgaver i løpet av semesteret). Målform: nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeeksamen. Alle hjelpemidler er tillatt. Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 04.06.2018 innlevering 11.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

NORD-102 Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp
NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp
NOR-1022 Talemål og språklig mangfold. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp
NOR-1013 Språk og samfunn. Talemålsvariasjon og skriftspråknormering. Spesialtilpasset emne for lektorutdanningen trinn 8 - 13. 10 stp

Pensum

BØKER:

Jahr, Ernst Håkon & Olav Skare. 1996. Nordnorske dialektar. Oslo: Novus. (135 s.)

Dette er pensum i boka:

 • Jahr, Ernst Håkon & Olav Skare: Oversyn over nordnorske dialektar - kart og målprøver, s. 9-77. (70 s.)
 • Hanssen, Eskil: Dialektene i Nordland, s. 121-133. (13 s.)
 • Bull, Tove:
  • Målet i Troms og Finnmark, s. 157-174. (18 s.)
  • Tromsø bymål, s. 175-179. (5 s.)
  • Språkskiftet hos kvinner og menn i ei nordnorsk fjordsamebygd, s. 185-200. (16 s.)
 • Jahr, Ernst Håkon: Dialektane i indre Troms - Bardu og Målselv, s. 180-184. (5 s.)
 • Hatlebrekke, Hildur:
  • Snakker finnmarkingene bokmål?, s. 219-222 (4 s.)
  • Vadsø bymål, s. 223-227 (4 s.)

Hårstad, Stian & Toril Opsahl. 2013. Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Bergen: Fagbokforlaget. (65 s.) Pensum er kap. 1 (s. 11-17), kap. 3 (delen om Oslo, s. 84-105) og kap. 4 (s. 107-144).

Mæhlum, Brit & Unn Røyneland. 2012. Det norske dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (200 s.)

 

ARTIKLER:

Bull, Tove. 2015. Nordnorsk i 200 år. I Sandøy, Helge (red.): Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Oslo: Novus, s. 243-266. (23 s.)

Nesse, Agnete & Hilde Sollid. 2010. Nordnorske bymål i et komparativt perspektiv. Maal og Minne 1 (2010), s. 137-158. (20 s.)

Sollid, Hilde. 2009. Nordnorske etnolekter. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2009 (11), s. 47-63. (15 s.)

Westergaard, Marit & Yulia Rodina. 2016. Hvor mange genus er det i Tromsø-dialekten? Maal og Minne 2 (2016), s. 159-189. (30 s.)

 

Et utvalg talemålsprøver fra UiT-nettressursen Nordnorske dialekter vil dessuten være pensum på kurset. Nettstedet vil bli brukt som læringsressurs i undervisingen. En nærmare oversikt over talemålsprøvene blir presentert ved semesterstart.

 

De tre pensumbøkene kan skaffes på Akademika Tromsø (campus) og Universitetsbiblioteket (KS). Artikkelstoffet er tilgjengelig på nettet og blir lastet opp i Canvas.Kontakt

Terje Morten Jørgensen


Studiekonsulent (nordisk, lingvistikk)
Telefon: +4777644224 tjo006@post.uit.no

Bror-Magnus Sviland Strand, ISK

Bror-Magnus S. Strand


Stipendiat i allmenn språkvitenskap
Telefon: +4777644243 bror-magnus.s.strand@uit.no

Øystein A Vangsnes

Vangsnes, Øystein A


Professor nordisk språkvitskap
Telefon: +4777645742 oystein.vangsnes@uit.no