vår 2017

FRA-1111 Fransk litteratur I: Fransk litteraturhistorie med teksteksempler - 10 stp

Sist endret: 24.07.2017

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning fransk.

Undervisningen forutsetter forkunnskaper tilsvarende nivå I eller II (tidligere C- og B- språk) fra videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Deler av undervisningen i dette emnet foregår ved det fransk/norske studiesenteret i Caen, normalt 4 uker i april/mai.

Emnet gir ei innføring i fransk litteraturhistorie med en del teksteksempler. Under studieoppholdet i Caen vil undervisningen samordnes med de øvrige universitetene og skal blant annet ta utgangspunkt i det som skjer i Caen, f. eks. teaterforestillinger.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

  • kunnskaper om karakteristiske trekk ved de viktigste retningene i fransk litteraturhistorie
  • kjennskap til noen sentrale franske forfattere og verker
  • forståelse av litteraturens rolle i fransk kultur og samfunn i forskjellige epoker

Ferdigheter:

Studentene kan:

  • gjøre rede for typiske trekk ved de forskjellige litteraturhistoriske retningene
  • foreta en sammenligning mellom forskjellige litteraturhistoriske retninger
  • identifisere noen tidstypiske litteraturhistoriske trekk i tekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk/fransk

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

  • En muntlig presentasjon på fransk (10 - 15 minutter) over oppgitt emne som studentene har seks uker på å forberede.

Eksamen består av :

  • En 6 timers skoleeksamen.

Oppgavene skal besvares på fransk.

Tillatt hjelpemiddel på skoleeksamen: Le Petit Robert

Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk.

Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 22.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

FRA-101 Fransk litteratur 10 stp

Pensum

  • Jacques Vassevière et al, 2014, Manuel d'analyse des textes - Histoire littéraire et poétique, Armand Colin.
  • Kompendium for FRA-1111, til salgs ved Akademisk kvarter