høst 2014

PSY-2541 Utvikling hos barn og ungdom (0-18 år) - 10 stp

Sist endret: 07.11.2015

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Prenatal utvikling, utvikling hos spedbarn, førskolebarn, skolebarn og ungdom. Hovedvekten er på typisk utvikling hos sped- og småbarn. Sentrale temaer i moderne, empirisk basert utviklingspsykologi vil bli gjennomgått. Forhold som fremmer eller hemmer en adekvat utvikling vil bli drøftet.

 

Hva lærer du

Studentene skal ha inngående kjennskap til hovedlinjene i barns psykologiske utvikling. De skal være i stand til selvstendig og kritisk å vurdere utviklingspsykologisk forskning og teori, og å trekke sammenhenger mellom forskning, teori og praktisk anvendelse av kunnskaper.

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Ca. 25 timer forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

 

Eksamen

Noe obligatorisk undervisning; obligatorikken gjelder for det enkelte kurs.

Eksamen: Fire timers skriftlig skoleeksamen med besvarelse av tre oppgaver.

Karakterskala A-F. Ved karakteren F gis det kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.

 

 

 

Eksamensdato

En skriftlig prø
ve 24.09.2014

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PSY-2541 Barns utvikling (0-12 år) 10 stp

Pensum

Bakeman, R. & Quera, V. (2011). Sequential analysis and observational methods for the behavioral sciences. Cambridge: Cambridge University Press. (Kap. 1-4, ca. 50 s.)

 

Siegler, R., DeLoache, J., & Eisenberg, N. (2014). How children develop (4th. ed.). New York: Worth. (Utvalg ca. 400 s.: Kap. 1-6, 10-11).

 

Pluss utvalgte artikler og bokkapitler som legges på Fronter.