vår 2022
VID-6087 Engelsk 2 for 5.-10. trinn, del 2 - 15 stp

Sist endret: 20.05.2022

Søknadsfrist

01. mars på http://udir.no/videreutdanning (for stipend og vikar-ordning)

ca. 15.mai på http://uit.no/evuweb for restplass-søkere

Se https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp for mer informasjon


Emnetype

Videreutdanning for lærere på lavere nivå. Emnet utgjør andre del av studiet engelsk 2 for 5-10 trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere:

 • Fullført lærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning eller annen pedagogisk utdanning som kvalifiserer for å undervise i 5-10 trinn
 • Fullført engelsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i engelsk

Deltakerne må gjennom studiet være i et ansettelsesforhold i grunnskolens 5-10 trinn som tillater at de kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på arbeidsforholdet, men dette er en forutsetning for å kunne gjennomføre arbeidskravene.


Innhold

Emnet tar utgangspunkt i læreplanens kjerneområde Møte med engelskspråklige tekster, og bygger på et utvidet tekstbegrep. Fokus rettes mot hvordan ulike typer tekster fra fortid og nåtid kan brukes i engelskundervisning for utvikling av grunnleggende ferdigheter, gi elever innsikt i språklig og kulturelt mangfold og for å utvikle interkulturell kompetanse. Praktiske tilnærminger til læreplanens tverrfaglige tema (demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring) vies spesiell oppmerksomhet.

Emnet gir også grunnleggende innføring i narrativ teori og bringer inn forskning om hvordan tekst realiseres gjennom ulike digitale og analoge media. Dette kobles opp til det praktiske arbeidet i klasserommet, f.eks. gjennom utforskning av læremidler.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:  

 • kunnskap om et utvalg engelskspråklige tekster fra hele verden
 • kunnskap om hvordan ulike tekster og teksttyper kan tilpasses og benyttes i engelskundervisning av elever i 5.-10. trinn
 • kunnskap om sentrale begreper i narrativ teori
 • kunnskap om aktuell fagdidaktisk forskning i engelskfaget
 • kunnskap om gjeldende læreplanverk og andre sentrale styringsdokumenter med relevans for engelskfaget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • vurdere og bruke et bredt utvalg av engelskspråklige tekster på hensiktsmessige måter i undervisning.
 • bruke ulike typer tekster for fremme interkulturell kompetanse
 • bruke ulike typer tekster for å legge til rette for læring innenfor de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring og medborgerskap og demokrati
 • utnytte mulighetene som ligger i både digitale og analoge tekster i undervisningen
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge og tilpasse undervisning for elevers læring, utvikling og lærelyst
 • gi tilpassede tilbakemeldinger og bruke formativ og summativ vurdering for å veilede elever i engelskopplæringa
 • kunne analysere, vurdere og reflektere over egen læring og se egen læring i sammenheng med elevenes læring i faget

 

Kompetanse

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere egen engelskundervisning med bruk av tekster i henhold til gjeldende læreplan, tilpasset den enkelte elev
 • vedlikeholde og utvikle sin faglige kompetanse ved å innhente, forstå og reflektere over ulike tekster og faglitteratur
 • bidra til faglig utvikling og nytenking i skolen


Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk

Undervisning

Emnet legges opp med to fysiske samlinger av tre dagers varighet, pluss én uke ved det norske studiesentret i York (valgfritt). Mellom samlingene er undervisningen nettbasert og består av forelesninger og ulike former for samarbeid mellom deltakerne i tillegg til selvstudium.  Emnet legger opp til utprøving og deling av undervisningsopplegg og til felles refleksjon rundt disse.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70% deltakelse i all undervisning, inkludert nettbasert undervisning og kommunikasjon
 • én lengre tekst (5 sider)
 • tre kortere tekster av ulike format
 • en muntlig presentasjon 

Eksamen består av:

Muntlig eksamen i gruppe av ca. 45 minutters varighet. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VID-6087