vår 2022
HEL-6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1 - 30 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

20. mai 2021

Studiested Campus Tromsø


Emnetype

Videreutdanningen i kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1  kan tas selvstendig.  Den er et etter- og videreutdanningsemne på masternivå. 

Oppstart av videreutdanningen forutsetter tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Utdanningen går over 3 semestre med oppstart høsten 2021.

Søk her: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiT


Opptakskrav

Opptakskrav som må dokumenteres:

 • minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning  relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse.
 • minimum 2 års yrkespraksis med barn, unge og familiers psykiske helse etter fullført grunn-/bachelorutdanning.
 • søkeren må være i et arbeidsforhold (minimum 50 % stilling) som gir adgang til å utføre selvstendig endringsarbeid med barn, unge og deres familier. 
 • GSK - vitnemål fra videregående evt realkompetanse


Innhold

Kognitiv atferdsterapi, også kalt kognitiv terapi, er blitt en sentral tilnærming for å hjelpe barn og unge med psykiske problemer. Tilnærmingen er godt egnet for å kunne gi barn og unge rask hjelp før problemene har blitt for store, og hjelp til selvhjelp vektlegges.

Videreutdanningen vil gi en innføring i kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt i forhold til hvordan tilnærmingen anvendes i arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk for øvrig, innenfor en korttidsintervensjon. Gjennom studiet skal deltakerne få kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi (KAT) og tilegne seg praktiske ferdigheter for de hyppigst forekommende problemene som førstelinjen står ovenfor i arbeid med barn og ungdom. Evidensbaserte behandlingsmetoder for barn og unge med angst og depresjon vil bli spesielt vektlagt, i tillegg til andre problemområder som søvnvansker, traumer, og skolevegring. Integrering av utviklingspsykologisk kunnskap vil ha en sentral plass i undervisning og veiledning. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse den metodiske tilnærmingen til barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå. Sentralt står både å etablere samarbeid og dialog og anvendelse av de konkrete teknikker som barnet, ungdommen og foreldre kan ta i bruk.

Videreutdanningen kvalifiserer til å søke opptak til Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2.


Hva lærer du

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE

 • Studenten skal ha fått en innføring i grunnleggende kunnskap om teoretiske aspekter ved kognitiv atferdsterapi og praktisk anvendelse av kognitiv atferdsterapi i arbeid med barn og ungdom. Kunnskap om spesifikke tilstandsbilder/problemområder som førstelinjen oftest møter vil bli vektlagt.
 • Studenten skal kjenne til relevant forskning som ligger til grunn for KAT for disse spesifikke tilstandsbilder.

FERDIGHETER

 • Studenten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode ovenfor barn og unge med lettere psykiske problemer.
 • Studenten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode tilpasset egen profesjonsutdanning og eget arbeidsfelt.
 • Studenten skal kunne anvende KAT lavintensitetsmetoder.
 • Studenten skal kunne vurdere indikasjon og kontraindikasjon for KAT og om klienten bør henvises videre til spesialisthelsetjenesten.
 • Studenten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapi basert på bruker og pårørendes erfaring og tilbakemeldinger.
 • Studenten skal kunne foreta fagetiske vurderinger knyttet til alle faser av tiltaket.
 • Studenten skal kunne etablere samarbeid og allianse med barnet og barnets nettverk og reflektere over egen rolle i samarbeidet.
 • Studenten skal kunne formidle egen kunnskap om KAT til brukere og samarbeidspartnere.
 • Studenten skal kunne anvende KAT i tverrfaglig samarbeid og teamarbeid.
 • Studenten skal kunne evaluere KAT intervensjonen som er anvendt.

KOMPETANSE

 • Studiet gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som redskap i direkte terapeutisk/endrings arbeid med barn og ungdom med lettere psykiske problemer. Praktisk kompetanse vil avhenge av studentens arbeidsarena og vil være utgangspunkt for veiledning.
 • Studiet skal bidra til ferdigheter i å evaluere eget arbeid med kognitiv atferdsterapeutisk metode og i å kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Samlingsbasert undervisning som bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori og ferdighetsopplæring. Samlingene må derfor tas i den oppsatte rekkefølgen. Undervisningen består av forelesninger og øvelser/ferdighetstrening som krever delaktighet fra studentene. I tillegg kommer veiledning på studentenes eget endrings arbeid med barn, unge og deres familier. Veiledningen vil bli gitt i små grupper på 4-5 personer. Alle samlingene er på Campus Tromsø.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

 • Frammøteplikt 90 % på samlingene 
 • 100 % fremmøte til veiledning i gruppe, tilsammen 40 timer. Studenten skal ha vist minst et videoopptak fra eget arbeid. Veileder har ansvar for å godkjenne de praktiske/kliniske ferdigheter som fremvises.  
 • Bestått skriftlig prøve som relateres til pensum for utdanningen

:Eksamen:

 • Skriftlig hjemmeoppgave hvor kravene er formulert i egne retningslinjer. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått.

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen  i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: HEL-6308