Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

HEL-6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1 - 30 stp


Ansvarlig enhet

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Emnetype

Videreutdanningen i kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1  kan tas selvstendig.  Den er et etter- og videreutdanningsemne på masternivå. 

Oppstart av videreutdanningen forutsetter tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Utdanningen går over 3 semestre med oppstart høsten 2021.

Søk her: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiT


Innhold

Kognitiv atferdsterapi, også kalt kognitiv terapi, er blitt en sentral tilnærming for å hjelpe barn og unge med psykiske problemer. Tilnærmingen er godt egnet for å kunne gi barn og unge rask hjelp før problemene har blitt for store, og hjelp til selvhjelp vektlegges.

Videreutdanningen vil gi en innføring i kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt i forhold til hvordan tilnærmingen anvendes i arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk for øvrig, innenfor en korttidsintervensjon. Gjennom studiet skal deltakerne få kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi (KAT) og tilegne seg praktiske ferdigheter for de hyppigst forekommende problemene som førstelinjen står ovenfor i arbeid med barn og ungdom. Evidensbaserte behandlingsmetoder for barn og unge med angst og depresjon vil bli spesielt vektlagt, i tillegg til andre problemområder som søvnvansker, traumer, og skolevegring. Integrering av utviklingspsykologisk kunnskap vil ha en sentral plass i undervisning og veiledning. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse den metodiske tilnærmingen til barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå. Sentralt står både å etablere samarbeid og dialog og anvendelse av de konkrete teknikker som barnet, ungdommen og foreldre kan ta i bruk.

Videreutdanningen kvalifiserer til å søke opptak til Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 2.


Søknadsfrist

20. mai 2021

Studiested Campus Tromsø


Opptakskrav

Opptakskrav som må dokumenteres:


Hva lærer du

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE

FERDIGHETER

KOMPETANSE


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Samlingsbasert undervisning som bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori og ferdighetsopplæring. Samlingene må derfor tas i den oppsatte rekkefølgen. Undervisningen består av forelesninger og øvelser/ferdighetstrening som krever delaktighet fra studentene. I tillegg kommer veiledning på studentenes eget endrings arbeid med barn, unge og deres familier. Veiledningen vil bli gitt i små grupper på 4-5 personer. Alle samlingene er på Campus Tromsø.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

:Eksamen:

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen  i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.