høst 2021
HEL-6333 Kompetanse i praksisveiledning - 10 stp

Sist endret: 02.12.2021

Søknadsfrist

1. desember 2020

Emnetype

EVU-emne på bachelornivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknad om opptak registreres her: EVU-web


Innhold

Faglig innhold:

 • Det pedagogiske grunnlaget for veiledning
 • Veiledningsmetoder - og modeller
 • Kommunikasjon, kommunikasjonsverktøy
 • Veiledning som strukturert prosess, faser i veiledning
 • Veiledning med særlig fokus på en-til-en veiledning og veiledning i grupper
 • Rollen som veileder og som relasjonsbygger og prosessleder
 • Refleksjon, kritisk refleksjon og etisk refleksjon
 • Skikkethetsvurdering
 • Læringsutbyttebeskrivelser og vurdering


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Praksisveileder

 • Kan forklare sentrale begreper, teorier, metoder og tradisjoner innen veiledning
 • Kan beskrive betydningen av relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • Kjenner til veiledningens betydning for læring og læingsprosesser
 • Kjenner til forskrifter om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Praksisveileder

 • Kan planlegge og gjennomføre kunnskapsbasert veiledning individuelt og i grupper
 • Kan tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med fokuspersonens behov
 • Kan observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier
 • Kan planlegge og gjennomføre kontinuerlig vurdering av måloppnåelse samt bidra til løpende skikkethetsvurdering
 • Kan reflektere over egen veiledning og rolle

Generell kompetanse

Praksisveileder

 • Kan vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
 • Kan reflektere over egen atferd og kommunikasjon
 • Kan identifisere og diskutere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og foreslå valg av handlingsalternativer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • ​Studiesamlinger: totalt 15 timer 
  • Praktiske øvelser, rollespill, refleksjon rundt egen veiledning og veilederrolle, diskusjoner.
 • Nettbasert undervisning
  • Egen fordypning, dialog, samarbeid og tilbakemelding til og fra medstudenter, muntlig og skriftlig refleksjon, individuell ferdighetstrening i å veilede, oppgaveløsning.
 • Videoproduksjon (opptak)

Studiet vil bestå av nettstudier, studiesamlinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentenes egne erfaringer vil trekkes inn i - og være sentrale i undervisningen. Selvstudier utgjør en vesentlig del av studiet, inkludert ferdighetstrening i veiledning i egen yrkespraksis med studenter fra helse- og /eller sosialfagstudier. Digital teknologi tas i bruk via nettressurser som video, tekst, lenker, oppgaver og deltakelse i diskusjonsforum.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

1. Obligatorisk deltakelse samling

Det kreves 80 % tilstedeværelse ved studiesamlingene. Ved fravær utover 20 % må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav. Krav om tilstedeværelse begrunnes med at studenten får mulighet til å tilegne seg kompetanse som er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg kun ved å lese litteratur og/ eller ta eksamen. Veiledning er et ferdighetsfag. Kunnskap og ferdigheter innen veiledning utvikles gjennom å praktisere, diskutere og reflektere over veiledningspraksis.

2. Veiledningspraksis

Studenten skal gjennomføre minimum tre veiledningssamtaler med student i praksisstudier og/eller medstudent på emnet (ikke pasient). Studenten vil få skriftlig tilbakemelding fra lærer og praksisen må godkjennes for å få rett til å fremstille seg til eksamen.

3. Selvevaluering

Basert på praktisk veiledning (minimum fire veiledningssituasjoner) skal studenten reflektere over egen kompetanse, læring og utvikling:

 • Studenten skal gjennomføre minimum to veiledningssamtaler med student i praksisstudier og/eller medstudent på emnet (ikke pasient).
 • Studenten skal levere to video-opptak av en veiledningssekvens fra egen veiledning.

Dette dokumenteres i to selvevalueringsnotater som skal leveres innen angitte frister (maks 1500 ord per evaluering) og være godkjent av faglærer.

4. Skikkethetsvurdering

Studenten skal vurdere skikkethet med bakgrunn i en oppgitt oppgave. Arbeidskravet leveres som en skriftlig besvarelse (maks 1000 ord) og må være godkjent av faglærer.

Student som ikke oppfyller arbeidskrav mister retten til å framstille seg til eksamen.

EKSAMEN

Eksamen tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) og bygger på arbeidskravene og læringsaktivitetene i studiet. Eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen hvor studentene leverer et skriftlig notat basert oppgitt oppgave (maks 3000 ord).

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-6333