høst 2021
ODO-6300 Spesialistutdanning i kjeveortopedi - 180 stp

Sist endret: 02.12.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist kunngjøres i tannlegetidskriftet "Tidene" og på nettsidene til Instiutt for klinisk odontolgi   Studiet er eksternt finansiert og opptak skjer ikke årlig.  For mer informasjon om opptak ta kontakt med Institutt for klinisk odontologi.

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på spesialistprogrammet i kjeveortopedi, og kan ikke tas som et enkelte emne. 

Opptakskrav

Det kreves bestått odontologisk grunnutdanning og norsk autorisasjon som tannlege. I tillegg  to års praksis som hovedvirksomhet før opptak.

Innhold

Studiet er generelt inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning. 

I studiets første semester gis et innledende kurs i grunnleggende kjeveortopedisk behandlingsteknikk (simulatorkurs/typodontkurs). Kurset omfatter også emner som journalopptak, avtrykkstaking, røntgenopptak, røntgenkefalometri, modellanalyse samt behandlingsplanlegging og representerer en forberedelse til pasientbehandlingen som starter senere i semesteret. Kandidatene deltar i IKO/TkNNs forskningsseminarier, kurs i regi av Norsk kjeveortopedisk forening, kurs i Den Norske Tannlegeforeningens landsmøte.

Teoretisk utdanning: Den teoretiske utdanningen består av kurs, forelesninger og seminarer basert på faglitteratur og behandlingsplanlegging. I tillegg forutsetter den teoretiske utdanningen selvstudium av relevant litteratur.

Basalfag: Kursprogrammet omfatter kurs som inngår i et basalt kjernepensum for spesialistutdanningen. Disse består av biostatistikk, IKT, bibliotek/manuskript, forskningsmetoder, epidemiologi. Forskningsprosjekter ved IKO/TkNN,oral biologi,oral helse i perspektiv, kraniofasial utviklingsbiologi.


Hva lærer du

Kunnskap:

• Vurdere kjeveortopediske avvik i lys av individets vekst/utviklingsstadium.

• Vurdere kjeveortopediske behandlingsbehov fra et objektivt pasientrelatert perspektiv.

• Vurdere og prioritere behandlingsbehov basert på tilgjengelige kjeveortopediske resursser.

• Være konsulent og samarbeidspartner med allmenntannleger når det gelder pasienter med behov for forebyggende og interceptiv kjeveortopedisk behandling

Ferdigheter:

• Behandle alle typer tannstillings-, bitt- og kjevestillingsavvik i alle aldre

• Samarbeide om pasienter som krever interdisiplinær kompetanse, herunder voksen kjeveortopedi,       ortognatisk kirurgi og leppe-, kjeve-, ganespaltbehandling.

• Kunne diagnostisere og behandle alle former for etablerte malokklusjoner som opptrer i en befolkning. • Kunne forebygge og interceptivt behandle avvikende funksjon og/eller erupsjonsmønster som ellers     skulle lede til alvorlige bittavvik 

Generell kompetanse:

• Delta sammen med andre spesialister i behandlingen av alvorlige anomalier i kjeve/ansiktsskjelettet som også inkluderer malokklusjoner

• Delta sammen med andre spesialister ved planlegging og behandling av kompliserte multidisiplinære    kasus som krever kjeveortopedisk kompetanse

 • Analysere og evaluere ny kunnskap innen faget

• Kunne delta i og gjennomføre etterutdanning og videreutdanning av tannhelsepersonell.

• Planlegge, utføre og presentere vitenskaplige undersøkelser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet er inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning/pasientbehandling. I tillegg kursdeltakelse. 

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen.

Med søknaden om å fremstille seg for eksamen skal det følge en oversikt over klinisk virksomhet (dokumenterte, behandlede kasus), kurs, prosjektarbeid og melding fra den fagansvarlige person i kjeveortopedi ved IKO om at utdanningen anses fullført i henhold til vedtatte krav. For eksamen vil fakultetet oppnevne en eksamenskomite med en ekstern eksaminator. Eksamensformen er muntlig, men skriftlige spørsmål kan også inkluderes som del av eksamen. Eksamen vurderes med bestått/ ikke bestått. Ved vurdering til stryk eller der studenten har levert gyldig legeerklæring gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 180
  • Emnekode: ODO-6300