vår 2021
PRO-2608 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess - 10 stp

Sist endret: 18.08.2021

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 for enkeltemner i ingeniørfag; 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Innhold

Delemne 1 (prosessteknologi) vil i all hovedsak inneholde følgende elementer:   

 • Gjennomgang av regional og nasjonal prosessindustri og ulike typer prosesser som er vanlig forekommende innen, f.eks. olje- og gass, metall- og mineral, fotoelektrisk-, meieri/bryggeri- og treforedlingsindustri  
 • Grunnleggende begreper innen kjemi og basisemner i kjemiteknikk
 • Utvalg av enhetsoperasjoner i kjemiteknikk (prosessteknikk) - f.eks. innen partikkelteknologi (mineraler, sedimentering), varmeoverføring (Fouriers lov, varmevekslere), mekanisk energibalanse (indre strømning i rør og friksjonsfaktor), enhets - og dimensjonsanalyse (SI/Imperial)

Delemne 2 (elektronikk) vil i all hovedsak inneholde følgende elementer: 

 • Resistans, strøm, spenning og effekt i serie og parallelle DC-kretser
 • Resistans, kapasitans og induktans i serie og parallelle AC-kretser
 • Ohms lov, Kirchhoffs strømlov og Kirchhoffs spenningslov  
 • Enkle passive filtre


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon

Hva lærer du

Emnet skal gi en innføring i prosessteknologi og grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i el-lære og elektronikk.   

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat: 

Kunnskaper og forståelse 

 • Grunnleggende kunnskap om vanlige elektroniske basiskomponenter, kretstyper og enkle metoder for kretsberegninger 
 • Forståelse for resistans, strøm, spenning og effekt
 • Kjennskap til følgende instrumenter og målinger: Analoge, digitale, DC og AC-målinger, oscilloskopet
 • Forklare prinsippene for DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser.
 • Kjennskap til sikkerhetsregler for arbeide i elektrolaboratorium 
 • Kjennskap til norsk prosessindustri 
 • Grunnleggende kunnskap om prinsipper innen industriell prosessering av råvarer, enkel prosessregulering og  instrumentering, spesielt innen petroleumsindustri (gass, olje), mineral & metall og kjemiprosessering   
 • Kunnskap om grunnleggende prinsipper innen kjemi- og prosessteknikk: Masse- og energibalanser, viktige kjemitekniske eller industrielle enhetsoperasjoner, oppbygging av en prosess, samt kjemiteknisk analyse (dimensjonsanalyse SI/Imperial-systemene)

Ferdigheter 

 • Skal kunne utføre beregninger og analyser av enkle elektriske DC-kretser og AC-kretser vha. Ohms lov, Kirchhoffs strøm og spenningslover   
 • Skal kunne bruke måleinstrumenter for måling av strøm, spenning og motstand på laboratorier
 • Skal kunne designe og analysere enkle filtre
 • Skal kunne forklare forskjellige industrielle prosesser innen, f.eks olje- og gass, metall- og mineral, meieri/bryggeri- og treforedlingsindustri. 
 • Skal kunne skrive en teknisk rapport/laboratorierapport.   
 • Skal kunne bruke vanlige løsningsmetoder for å løse enkle til dels sammensatte beregningsoppgaver (f.eks. ved bruk av regneark på PC)

Generell kompetanse 

 • Ha forståelse for vanlige begreper og enkle metoder for kretsberegninger 
 • Ha forståelse for den sekvensielle oppbyggingen av en industriell prosess (kvalitativt og kvantitativt), regulering og overvåking 
 • Ha forståelse for at ytre miljø-, og andre faktorer kan innvirke på valg av instrumentering 
 • Ha forståelse for prosessindustriens kvantitative grunnlag og metoder


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger (til sammen ca. 2 x1,5 timer/uke per delemne), frivillige elektroniske quizer, hjemmearbeid, obligatoriske arbeidskrav bestående av manuelle innleveringsoppgaver, og laboratorieoppgaver.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav:

For prosessteknologidelen (delemne 1):  

2 stk. obligatoriske, manuelle innleveringer hvor begge må være godkjent.

For elektronikkdelen (delemne 2):  

Bestått obligatorisk kunnskapstest om sikkerhetsregler for arbeide i elektrolaboratorium.  

4 stk. laboratorieoppgaver må være godkjent.  

4 stk. obligatoriske innleveringer må være godkjent.  

Eksamen og vurdering:

To 4 timers skriftlige individuelle deleksamener under tilsyn omfattende delemne 1 og delemne 2. 

Hver deleksamen karaktersettes (A-F) med vektfaktor 50 % som til slutt legges sammen til en midlet sluttkarakter (A-F).   

For å bestå skriftlig eksamen i emnet må begge deleksamener bestås.  Karakter: Bokstavskarakter A-F.    

Hjelpemidler ved eksamen:  

Programmerbar håndholdt kalkulator med tomt minne ved eksamensstart. Formelsamling av John Haugan "Formler og tabeller".

Ett A4-ark med egne notater (2 sider) tillatt i Innføring i prosess-delen. 

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen/deleksamen i dette emnet.   

Ved stryk på en deleksamen (ordinær eller kontinuasjon) er det derfor ikke nødvendig å ta den andre deleksamen på nytt om den var bestått tidligere.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2608