høst 2020
HEL-3133 Nukleærmedisin - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Opptakskrav

Emnet er et emne ved Masterprogram i helsefaglig utviklingsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Opptakskrav: Fullført bachelor eller tilsvarende i helsefaglig utdanning, samfunnsvitenskap eller realfag og teknologi. Søknadskode 9371 (enkeltemner på masternivå).


Innhold

Emnet vektlegger kunnskap som må ligge til grunn for å oppnå spesialisert kompetanse i nukleærmedisin. Tema som nukleærmedisinsk apparatur, digital bildebehandling, radiofarmasi, nukleærmedisinske modaliteter, diagnostikk, terapi, etikk, brukermedvirkning, pasientforløp, kvalitetskontroll og kvalitetssikring vektlegges. I emnet drøftes nukleærmedisinsk historie og plass i en helsetjeneste i endring som stiller nye krav til kompetanse. Tema som komplekse pasientforløp og brukermedvirkning belyses kritisk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • ha inngående kunnskap om radioaktive legemidlers kjemiske, biologiske og farmakokinetiske egenskaper
 • ha avansert kunnskap om nukleærmedisinsk apparatur, bildetaking og bearbeiding av bilder samt detaljert kunnskap om prinsippene for kvalitetskontroll av nukleærmedisinsk utstyr og preparater
 • ha omfattende kunnskap om de vanligste nukleærmedisinske undersøkelser og terapier, og hvordan disse benyttes ved ulike sykdommer
 • ha grundig kunnskap om pasientforløp, brukermedvirkning i praksis, fagutvikling og forskning
 • ha inngående kunnskap om etiske utfordringer i forbindelse med nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger

Ferdigheter:

 • kan anvende nukleærmedisinsk kunnskap på en kritisk måte og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer relevant for helsefaglig utviklingsarbeid
 • kan diskutere teoretiske perspektiver fra emnet på en selvstendig måte
 • kan praktisk gjennomføre tillaging av radiofarmaka
 • kan bruke medisinsk teknisk utstyr i nukleærmedisin på en selvstendig måte, og kan identifisere prinsippene for utførelse av kvalitetskontroll på dette
 • kan utføre aseptisk arbeidsteknikk og avgjøre hvordan man kan beskytte seg selv og andre mot kontaminering og smitte ved tillaging av radiofarmaka

Generell kompetanse:

 • kan identifisere, analysere og kommunisere nukleærmedisinske dilemmaer
 • kan sette seg inn i forskningslitteratur, nye metoder og apparatur som brukes i nukleærmedisin
 • kan identifisere og vurdere ulike typer yrkes- og forskningsetiske problemstillinger med hensyn til forsvarlighet
 • kan anvende teoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye arbeidsområder og prosjekter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, men kandidater har mulighet for å fremlegge på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med en samling med påfølgende eksamensperiode. I emnet kombineres forelesninger med praktisk laboratoriearbeid, seminar, gruppearbeid og andre studentaktive læringsformer.

Eksamen

Arbeidskrav: En skriftlig individuell oppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstilles til eksamen. Omfang ca. 2500 ord. Det kreves også 90% tilstedeværelse på laboratoriekurs.  

Eksamen: Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 4 timer. Oppgaven vurderes ut fra karakterskala A-F, hvor F er ikke bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F innen en gitt tidsfrist i semesteret. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-3133
 • Tidligere år og semester for dette emnet