Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

HEL-3133 Nukleærmedisin - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Innhold

Emnet vektlegger kunnskap som må ligge til grunn for å oppnå spesialisert kompetanse i nukleærmedisin. Tema som nukleærmedisinsk apparatur, digital bildebehandling, radiofarmasi, nukleærmedisinske modaliteter, diagnostikk, terapi, etikk, brukermedvirkning, pasientforløp, kvalitetskontroll og kvalitetssikring vektlegges. I emnet drøftes nukleærmedisinsk historie og plass i en helsetjeneste i endring som stiller nye krav til kompetanse. Tema som komplekse pasientforløp og brukermedvirkning belyses kritisk.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Emnet er et emne ved Masterprogram i helsefaglig utviklingsarbeid. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan inngå som delemne i enkelte masterutdanninger.

Opptakskrav: Fullført bachelor eller tilsvarende i helsefaglig utdanning, samfunnsvitenskap eller realfag og teknologi. Søknadskode 9371 (enkeltemner på masternivå).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, men kandidater har mulighet for å fremlegge på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter nærmere avtale.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med en samling med påfølgende eksamensperiode. I emnet kombineres forelesninger med praktisk laboratoriearbeid, seminar, gruppearbeid og andre studentaktive læringsformer.

Eksamen

Arbeidskrav: En skriftlig individuell oppgave må være godkjent for at studenten skal kunne fremstilles til eksamen. Omfang ca. 2500 ord. Det kreves også 90% tilstedeværelse på laboratoriekurs.  

Eksamen: Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 4 timer. Oppgaven vurderes ut fra karakterskala A-F, hvor F er ikke bestått.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F innen en gitt tidsfrist i semesteret. Kontinuasjonseksamen avholdes slik at studenten kan følge normal studieprogresjon. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Rune Sundset
f.aman. Richard Fjellaksel
Gruppeundervisning f.aman. Rune Sundset
Seminar f.aman. Rune Sundset