Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

STV-2012 Lokalstyret - trender og utfordringer - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan velges som del av 2000-nivået i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer også som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir kunnskap om det norske lokalstyrets status og organisering, og setter fokus på utfordringer knyttet til oppbyggingen ut fra et faglig ståsted.

Emnet tar opp:

- Forholdet til nasjonale myndigheter

- Oppbygning og ansvar

- Ordførerollen, administrasjonssjefsrollen og forholdet mellom folkevalgte og administrasjon

- Styringsmodeller og nettverk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • kunnskap om det norske lokalstyrets status, ansvar og organisering.
  • forståelse av grunnlaget for de debatter som knyttes til organiseringen av lokalstyret.
  • kunnskap om ordførerollen, administrasjonssjefsrollen og forholdet mellom folkevalgte og administrasjon.

Ferdigheter

Studenten kan redegjøre for:

  • sentrale trekk ved det norske lokalstyrets status og organisering

Studenten kan drøfte

  • utfordringer knyttet til oppbyggingen ut fra et faglig ståsted
  • forholdet mellom folkevalgte og administrasjon
  • utfordringer og fordeler knyttet til styringsmodeller og nettverk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Undervisning

Emnet består av 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer).

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

En hjemmeeksamen på inntil 3.000 ord. Over oppgitt tema. Skrivefristen er to uker. Det er anledning for to studenter å skrive sammen. Oppgaven bør da være på inntil 4.000 ord.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. 

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 12.05.2020 innlevering 26.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Catrine.jpg

Catrine Stenvold Øien


Førstekonsulent
Telefon: +4777646300 catrine.stenvold.oien@uit.no