vår 2020

RAD-1032 Grunnleggande teknologiske og kliniske aspektar ved radiografi - 20 stp

Sist endret: 24.10.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i RAD-1031 for å kunne framstille seg til eksamen i RAD-1032.

Innhold

Emnet omhandler digital radiografi og strålevern. Omsorg, informasjon og kommunikasjon med pasienter samt sykdomslære er sentrale elementer. Yrkesetikk relateres til mennesker i ulike livsfaser og med ulike sykdommer. Emnet setter fokus på at studenten skal integrere teoretisk kunnskap i praktisk arbeid ved å planlegge å gjennomføre skjelett-, og thoraxundersøkelser.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • ivareta pasientens grunnleggende behov for omsorg  og pleie.
 • redegjøre for ulike mikroorganismer og deres betydning for sykdom og smitte.
 • kunne beherske basal hjerte/lungeredning (HRL)
 • informere og veilede pasienter som skal/er til røntgenundersøkelse av thorax, skjelett og CT thorax og skjelett undersøkelser.
 • gjøre rede for generelle metodiske prinsipper og gjenkjenne patologi ved CT- caput og CT thorax og CT skjelett.                              
 • definere patologiske prosesser og sykdomsutvikling i thorax, muskel- og skjelettsystemet.
 • forklare grunnleggende prinsipper innen strålevern og vurdere mulige strålevernstiltak inkludert anvendelsen av ALARA prinsippet.
 • gjøre rede for stråledoser og biologiske effekter ved ioniserende stråling.
 • gjøre rede for måleenheter for bildekvalitet og faktorer som påvirker bildekvaliteten.
 • vurdere dose- og bildekvalitetsmålinger med fastsatte grenseverdier.
 • utføre konvensjonelle røntgenundersøkelser og  være delaktig i gjennomføringen av CT undersøkelser.
 • forklare eksponeringstekniske parametere og kunne vurdere diagnostisk kvalitet i et røntgenbilde.  
 • anvende røntgen informasjonssystem (RIS) og radiologisk bildearkiv (PACS).
 • forklare rekonstruksjonsmetoder innen røntgenbilder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, ferdighetstrening, praksis, gruppearbeid og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Ett arbeidskrav.

Førstehjelpskurs og praksis i 2.semester må være bestått før studenten kan framstille seg til eksamen. Ikke bestått praksis fører til endret studieprogresjon.

Individuell skriftlig skoleeksamen, varighet 6 timer. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskala A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Timeplan