høst 2019
HEL-6317 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - 30 stp

Sist endret: 18.12.2019

Søknadsfrist

15. april 2019

Emnetype

Etter og -videreutdanningsemne på masternivå.

Opptakskrav

Søkere må ha fullført bachelor eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet kan også gis opptak.

Det stilles krav om minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern under videreutdanningen, med mulighet for å drive veiledning som arbeidsoppgave. Bekreftelse på arbeidsforhold fra arbeidsgiver må foreligge.

Det stilles krav om minimum 3 års erfaring fra arbeid i barnevernet.

Søkere med barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad og relevant arbeidserfaring utover 3 år priotiteres.

Søkere som kan dokumentere at de allerede har veilederansvar i organisasjonen prioriteres.

Vi ønsker en geografisk fordeling av studentene, og prioriterer derfor å fylle opp gruppene ved de ulike regionene.

Ved mange søkere som fyller opptakskravene vil vi i tillegg ta i bruk følgende prioriteringer:

 • Ved mange søkere fra samme tjeneste/kommune vil vi begrense opptaket til 2 kandidater.
 • Dersom to kandidater stiller likt prioriteres kandidaten uten lederansvar.

Kvalifiserte søkere rangeres i tråd med forskrift om opptak av studier ved UiT, §13: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347791&dim=179017

Det inngås avtale mellom arbeidsgiver (studentens tjenestested) og RKBU Nord ved UiT Norges arktiske universitet om tilrettelegging og vilkår for deltagelse i videreutdanningen. Det er derfor et opptakskrav at studenten jobber i barnevernet og at arbeidsgiver har lagt til rette for å øve på rollen som kollegaveileder i sin tjeneste. I løpet av den ettårige videreutdanningen blir samspillet mellom arbeidssted og studiested avgjørende. Aksept av studieplass vil medføre at arbeidsgiver kan få innvilget tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med ansatts deltagelse i videreutdanningen. Denne ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Søk her på EVU-web


Innhold

Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden, og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av kollegabasert veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.


Hva lærer du

KUNNSKAP

 • Ha kunnskap om ulike veiledningsformer.
 • Ha oversikt over ulike profesjonelle beskyttelses- og resiliensstrategier i møte med belastende arbeidsoppgaver.

FERDIGHETER

 • Kunne analysere konkrete veilednings- og praksisutfordringer på grunnlag av teori og modeller.
 • Kunne analysere ulike barnevernfaglige situasjoner og få fram helhetsperspektiver.
 • Kunne beskrive egen faglig utøvelse i veiledning, samt justere veiledningen underveis ved behov.
 • Kunne bruke ulike veiledningsmodeller, individuelt og i grupper.
 • Kunne anvende rollespill, deltagende observasjon og andre teknikker i veiledning.
 • Kunne bruke ulike evalueringsformer og gi systematisk tilbakemelding i veiledning.

GENERELL KOMPETANSE

 • Ha kompetanse til å vurdere komplekse og etiske utfordringer som kan oppstå i veiledning.
 • Kunne redegjøre for egen veilederkompetanse i praksis, i lys av teoretiske og etiske problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Regionale samlinger kan tas i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø med forbehold om tilstrekkelig antall søkere. Ved mange kvalifiserte søkere til en region kan søkere bli tilbudt studieplass i en annen region.

Studiet er organisert som et deltidsstudium med 30 studiepoeng over ett år (to semestre). I løpet av perioden vil det være 2 felles nasjonale samlinger i Tromsø, digitale læringsstier og lokale/regionale samlinger. Veiledningsgrupper hvor ferdigheter og trygghet i rollen som veileder utvikles vil bli vektlagt både regionalt og nasjonalt. I tillegg kommer individuelle arbeidskrav og veiledningsøvelser på eget tjenestested. Til sammen er det 15 hele dager i samling.

Veilederutdanninga er fundert på deltakeraktive læringsformer. Det forventes at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring, blant annet ved å bringe problemstillinger og videoklipp fra egen praksis/veilederpraksis med til undervisning. Arbeidsformene er forelesninger, seminar/gruppearbeid med veileder, veiledning på veiledningen, litteraturstudier og skriftliggjøring (f.eks. refleksjonsnotater).


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

 • Det er obligatorisk deltagelse på minimum 75 % på alle samlinger, både de nasjonale og de regionale.
 • Det vil bli gitt digitale oppgaver som skal besvares mellom samlingene.
 • Kandidatene skal trene på kollegaveiledning i egen praksis. Kollegaveiledning skal filmes for å bringes med til samlingene, hvor det vil bli gitt veiledning på veiledning.

Eksamen:

 • Individuell muntlig eksamen der studenten skal ha med video av seg selv mens de veileder. Videoen skal ha en varighet på 7-10 minutter. Under den muntlige eksamen legger studenten fram en problemstilling fra veiledningen. Problemstillingen må knyttes til teori og praksis. Intern og ekstern sensor stiller spørsmål og eksaminerer kandidaten.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.Ved ikke bestått eksamen gis det tilbud om kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Viser til forskrift for eksamener for Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet:

https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347697&dim=179005


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Oslo | Annet | Bergen | Trondheim |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: HEL-6317