Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2019

HEL-6317 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - 30 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Etter og -videreutdanningsemne på masternivå.

Innhold

Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden, og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av kollegabasert veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.


Søknadsfrist

15. april 2019

Opptakskrav

Søkere må ha fullført bachelor eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet kan også gis opptak.

Det stilles krav om minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern under videreutdanningen, med mulighet for å drive veiledning som arbeidsoppgave. Bekreftelse på arbeidsforhold fra arbeidsgiver må foreligge.

Det stilles krav om minimum 3 års erfaring fra arbeid i barnevernet.

Søkere med barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad og relevant arbeidserfaring utover 3 år priotiteres.

Søkere som kan dokumentere at de allerede har veilederansvar i organisasjonen prioriteres.

Vi ønsker en geografisk fordeling av studentene, og prioriterer derfor å fylle opp gruppene ved de ulike regionene.

Ved mange søkere som fyller opptakskravene vil vi i tillegg ta i bruk følgende prioriteringer:

Kvalifiserte søkere rangeres i tråd med forskrift om opptak av studier ved UiT, §13: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347791&dim=179017

Det inngås avtale mellom arbeidsgiver (studentens tjenestested) og RKBU Nord ved UiT Norges arktiske universitet om tilrettelegging og vilkår for deltagelse i videreutdanningen. Det er derfor et opptakskrav at studenten jobber i barnevernet og at arbeidsgiver har lagt til rette for å øve på rollen som kollegaveileder i sin tjeneste. I løpet av den ettårige videreutdanningen blir samspillet mellom arbeidssted og studiested avgjørende. Aksept av studieplass vil medføre at arbeidsgiver kan få innvilget tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med ansatts deltagelse i videreutdanningen. Denne ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Søk her på EVU-web


Hva lærer du

KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Regionale samlinger kan tas i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø med forbehold om tilstrekkelig antall søkere. Ved mange kvalifiserte søkere til en region kan søkere bli tilbudt studieplass i en annen region.

Studiet er organisert som et deltidsstudium med 30 studiepoeng over ett år (to semestre). I løpet av perioden vil det være 2 felles nasjonale samlinger i Tromsø, digitale læringsstier og lokale/regionale samlinger. Veiledningsgrupper hvor ferdigheter og trygghet i rollen som veileder utvikles vil bli vektlagt både regionalt og nasjonalt. I tillegg kommer individuelle arbeidskrav og veiledningsøvelser på eget tjenestested. Til sammen er det 15 hele dager i samling.

Veilederutdanninga er fundert på deltakeraktive læringsformer. Det forventes at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring, blant annet ved å bringe problemstillinger og videoklipp fra egen praksis/veilederpraksis med til undervisning. Arbeidsformene er forelesninger, seminar/gruppearbeid med veileder, veiledning på veiledningen, litteraturstudier og skriftliggjøring (f.eks. refleksjonsnotater).


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

Eksamen:

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.Ved ikke bestått eksamen gis det tilbud om kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Viser til forskrift for eksamener for Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet:

https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347697&dim=179005

Undervisning Høst 2019
Første samling: uke 39, regional samling uke 46
Samlingssted 1. semester (velg sted) Nasjonal samling uke 39 i Tromsø. Regional samling: uke 46

Regionale samlinger prof. Camilla Lauritzen
regional samling uke 46

Samlingssted 1. semester Nasjonal samling uke 39 Tromsø, regional samling uke 46,Tromsø

Nasjonal samling uke 39 Tromsø prof. Camilla Lauritzen
Nasjonal samling uke 39 Tromsø, regional samling uke 46,Tromsø