høst 2019
HEL-6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten - 30 stp

Sist endret: 24.02.2021

Søknadsfrist

15. mai 2019

Emnetype

Etter- og videreutdanningsemne på masternivå.

Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter for oppstart og gjennomføring av studiet. Det tas opp maksimum 22 studenter.

Emnet går over 3 semester


Opptakskrav

Opptakskrav er minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning eller høyskoleutdanning relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse. Det kreves minimum 2 års yrkespraksis med barn, unge og familiers psykiske helse etter fullført grunn-/bachelorutdanning. Kandidaten må også være i et arbeidsforhold (minimum 50 % stilling) som gir adgang til å utføre selvstendig endringsarbeid med barn, unge og deres familier. Arbeidsforhold skal dokumenteres før studiestart. Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse gjennom vitnemål fra VGS må foreligge.

Innhold

Kognitiv atferdsterapi, også kalt kognitiv terapi, er blitt en sentral tilnærming for å hjelpe barn og unge med psykiske problemer. Tilnærmingen er godt egnet for å kunne gi barn og unge rask hjelp før problemene har blitt for store, og hjelp til selvhjelp vektlegges.

Utdanningsprogrammet vil gi en innføring i kognitiv atferdsterapi generelt og spesielt i forhold til hvordan tilnærmingen anvendes i arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk for øvrig, innenfor en korttidsintervensjon. Gjennom studiet skal deltakerne få kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi (KAT) og tilegne seg praktiske ferdigheter for de hyppigst forekommende problemene som førstelinjen står ovenfor i arbeid med barn og ungdom. Evidensbaserte behandlingsmetoder for barn og unge med angst og depresjon vil bli spesielt vektlagt, i tillegg til andre problemområder som søvnvansker, traumer, og skolevegring. Integrering av utviklingspsykologisk kunnskap vil ha en sentral plass i undervisning og veiledning. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse den metodiske tilnærmingen til barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå. Sentralt står både å etablere samarbeid og dialog og anvendelse av de konkrete teknikker som barnet, ungdommen og foreldre kan ta i bruk.


Hva lærer du

KUNNSKAP OG FORSTÅELSE

 • Studenten skal ha fått en innføring i grunnleggende kunnskap om teoretiske aspekter ved kognitiv atferdsterapi og praktisk anvendelse av kognitiv atferdsterapi i arbeid med barn og ungdom. Kunnskap om spesifikke tilstandsbilder/problemområder som førstelinjen oftest møter vil bli vektlagt.
 • Studenten skal kjenne til relevant forskning som ligger til grunn for KAT for disse spesifikke tilstandsbilder.

FERDIGHETER

 • Studenten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode ovenfor barn og unge med lettere psykiske problemer.
 • Studenten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapeutisk metode tilpasset egen profesjonsutdanning og eget arbeidsfelt.
 • Studenten skal kunne anvende KAT lavintensitetsmetoder.
 • Studenten skal kunne vurdere indikasjon og kontraindikasjon for KAT og om klienten bør henvises videre til spesialisthelsetjenesten.
 • Studenten skal kunne anvende kognitiv atferdsterapi basert på bruker og pårørendes erfaring og tilbakemeldinger.
 • Studenten skal kunne foreta fagetiske vurderinger knyttet til alle faser av tiltaket.
 • Studenten skal kunne etablere samarbeid og allianse med barnet og barnets nettverk og reflektere over egen rolle i samarbeidet.
 • Studenten skal kunne formidle egen kunnskap om KAT til brukere og samarbeidspartnere.
 • Studenten skal kunne anvende KAT i tverrfaglig samarbeid og teamarbeid.
 • Studenten skal kunne evaluere KAT intervensjonen som er anvendt.

KOMPETANSE

 • Studiet gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som redskap i direkte terapeutisk/endrings arbeid med barn og ungdom med lettere psykiske problemer. Praktisk kompetanse vil avhenge av studentens arbeidsarena og vil være utgangspunkt for veiledning.
 • Studiet skal bidra til ferdigheter i å evaluere eget arbeid med kognitiv atferdsterapeutisk metode og i å kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Alternerende studiested. Kull 2019 har studiested Bodø.

Samlingsbasert undervisning som bygger på hverandre slik at det er progresjon i innlæring av teori og ferdighetsopplæring. Samlingene må derfor tas i den oppsatte rekkefølgen. Undervisningen består av forelesninger og øvelser/ferdighetstrening som krever delaktighet fra studentene. I tillegg kommer veiledning på studentenes eget endrings arbeid med barn, unge og deres familier. Veiledningen vil bli gitt i små grupper på 4-5 personer.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

 • Frammøteplikt 90 %. Ta kontakt med instituttet dersom du er i ferd med å overskride denne grensen.
 • 100 % fremmøte til veiledning i gruppe. Fravær meldes til veileder så snart som mulig. Kravet om 40 veiledningstimer må innfris. Veiledningen tar utgangspunkt i kandidatenes eget arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk. Veiledningen skal fortrinnsvis basere seg på videoopptak av studentens samtaler. Studenten skal ha vist minst et videoopptak fra eget arbeid. Vurderingen vil bli gjort etter kriterier som kandidaten vil bli gjort kjent med i oppstart av veiledningen. Veileder har ansvar for å godkjenne kandidatens praktiske/kliniske ferdigheter. Veileder skal holde kandidaten orientert om sine vurderinger underveis og eventuelt komme med forslag til forbedringer. Dersom veiledningen underkjennes, underkjennes utdanningen.

Eksamen består av følgende:

 • En skriftlig 4-timers skoleeksamen med spørsmål som er relatert til pensum.
 • Hjemmeoppgave (maks. 10 sider). Kravene til oppgaven er formulert i egne retningslinjer. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått.

Eksamen gjennomføres ved campus Tromsø.

Ved ikke bestått tilbys det kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet. Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Bodø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: HEL-6308
 • Undersider