høst 2018
BED-2109 Ledelse av prosjekt - 15 stp

Sist endret: 29.01.2019

Emnetype

Emnet kan tas som et enkeltemne.

Innhold

Emnet vil ta utgangspunkt i teorier om ledelse i organisasjoner, med vekt på de særlige utfordringer og muligheter som preger ledelse av temporære organisasjoner.

Noen sentrale spørsmål i emnet er: Hvilke krav og forventninger stilles til prosjektlederrollen? Hvordan lede og utvikle de menneskelige ressursene i organisasjonen? Hvordan utvikle tillit og trygghet? Hvordan motivere for endring og nytenkning? Hvilken betydning har etikk og HMS i prosjektlederrollen? Hvordan bruke kreative metoder og teknikker for å sikre læring og kompetanseutvikling? Hvordan lede når de prosjektdeltagere vet mer enn en selv? Hvilke særegne psykososiale utfordringer kan oppstå i prosjektarbeid, og hvordan kan en forebygge slike utfordringer?


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • kjennskap til teorier om ledelse generelt.
 • inngående kunnskap om prosjektledelsens teorier, prinsipper og verktøy.
 • kunnskap om teamutvikling.
 • kunnskap om arbeid med HMS- og arbeidsmiljørelaterte problemstillinger i prosjektarbeid.
 • kunnskap om verktøy for kreativ utvikling og innovasjonsarbeid i prosjekter.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • sette sammen en fungerende prosjektgruppe og få den til å nå sine mål.
 • lede prosesser for idéutvikling og nyskaping i prosjekter.
 • lede arbeid for å forebygge og løse konflikter, utbrenthet og arbeidsmiljørelaterte problemer

Samlet kompetanse:

Studenten skal være i stand til å

 • lede små og store prosjekter med et fundament i teorier fra og prinsipper for effektiv prosjektledelse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte 3 samlinger med to til tre dagers varighet. Det er lagt opp til 48 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav Studentene skal i gruppe gi en muntlig presentasjon av et oppgitt tema. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen i kurset.

Eksamen Individuell hjemmeeksamen. Eksamensperioden er 14 dager, og besvarelsen skal ha et omfang på 2500-3000 ord. Det gis karakter fra A-F, hvor A er den beste karakteren, og F er ikke bestått. Nærmere kriterier vil bli gitt.

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Emnet gjennomføres ved UiT i Harstad.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BED-2109