Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-2109 Ledelse av prosjekt - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som et enkeltemne.

Innhold

Emnet vil ta utgangspunkt i teorier om ledelse i organisasjoner, med vekt på de særlige utfordringer og muligheter som preger ledelse av temporære organisasjoner.

Noen sentrale spørsmål i emnet er: Hvilke krav og forventninger stilles til prosjektlederrollen? Hvordan lede og utvikle de menneskelige ressursene i organisasjonen? Hvordan utvikle tillit og trygghet? Hvordan motivere for endring og nytenkning? Hvilken betydning har etikk og HMS i prosjektlederrollen? Hvordan bruke kreative metoder og teknikker for å sikre læring og kompetanseutvikling? Hvordan lede når de prosjektdeltagere vet mer enn en selv? Hvilke særegne psykososiale utfordringer kan oppstå i prosjektarbeid, og hvordan kan en forebygge slike utfordringer?


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

Samlet kompetanse:

Studenten skal være i stand til å


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte 3 samlinger med to til tre dagers varighet. Det er lagt opp til 48 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav Studentene skal i gruppe gi en muntlig presentasjon av et oppgitt tema. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen i kurset.

Eksamen Individuell hjemmeeksamen. Eksamensperioden er 14 dager, og besvarelsen skal ha et omfang på 2500-3000 ord. Det gis karakter fra A-F, hvor A er den beste karakteren, og F er ikke bestått. Nærmere kriterier vil bli gitt.

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Emnet gjennomføres ved UiT i Harstad.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 22.11.2018 innlevering 06.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad aman. Hilde Nordahl-Pedersen
f.lekt. Bård Borch Brøndlund Michalsen