høst 2018
HIS-3002 Historiografi og historieteori - 20 stp

Sist endret: 08.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Det er normalt obligatorisk for masterstudenter i historie og for studenter på lektorutdanning med studieretning i historie, men kan etter søknad erstattes av godkjente alternativer.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i historie eller tilsvarende utdanning (jf. opptakskrav for masterprogram i historie), med karakterkrav i fordypningen på minimum C. Emnet er også åpent for studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Søknadskode 9371-enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

HIS-3002 Kilder og metoder 10 stp
HIS-3003 Historieteori 10 stp

Innhold

Emnet behandler utviklinga av norsk og internasjonal historieforskning og historieskrivning på 1800- og 1900-tallet. Det gir dessuten innføring i aktuelle og sentrale vitenskapsteoretiske og historieteoretiske problemstillinger, slik som kjønnshistorie, postkoloniale perspektiver og minoritetshistorie, komparasjon og transnasjonal historie, den kulturelle og språklige vending, representasjon og narrativitet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • hovedlinjer i historiefagets utvikling og forstå sentrale historieteoretiske problemstillinger.  

Ferdigheter

studenten kan:

  • drøfte avanserte teoretiske problemstillinger muntlig og skriftlig  

Kompetanse:

  • kunne presentere, framstille og drøfte teoretiske spørsmål på en reflektert og klar måte.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningsomfanget er ca. 30 timer og består dels av forelesninger, dels av seminarer med felles diskusjon av forberedte problemstillinger. Emnet blir gitt hvert høstsemester, og det kan bare avlegges ordinær eksamen i høstsemestrene.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen: Studentene skriver to hjemmeoppgaver i løpet av semesteret, hver på 8-10 sider (2800-3500 ord) (linjeavstand 1,5). De vurderes samlet og får karakter etter skalaen A-F.

Ved karakteren F gis det anledning til kontinuasjonseksamen.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Oppdatert pensumliste vil foreligge ved semesterstart
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: HIS-3002