Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

HIS-3002 Historiografi og historieteori - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Det er normalt obligatorisk for masterstudenter i historie og for studenter på lektorutdanning med studieretning i historie, men kan etter søknad erstattes av godkjente alternativer.

Innhold

Emnet behandler utviklinga av norsk og internasjonal historieforskning og historieskrivning på 1800- og 1900-tallet. Det gir dessuten innføring i aktuelle og sentrale vitenskapsteoretiske og historieteoretiske problemstillinger, slik som kjønnshistorie, postkoloniale perspektiver og minoritetshistorie, komparasjon og transnasjonal historie, den kulturelle og språklige vending, representasjon og narrativitet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i historie eller tilsvarende utdanning (jf. opptakskrav for masterprogram i historie), med karakterkrav i fordypningen på minimum C. Emnet er også åpent for studenter som oppfyller opptakskrav for masternivå innen andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Søknadskode 9371-enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

Ferdigheter

studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Undervisningsomfanget er ca. 30 timer og består dels av forelesninger, dels av seminarer med felles diskusjon av forberedte problemstillinger. Emnet blir gitt hvert høstsemester, og det kan bare avlegges ordinær eksamen i høstsemestrene.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen: Studentene skriver to hjemmeoppgaver i løpet av semesteret, hver på 8-10 sider (2800-3500 ord) (linjeavstand 1,5). De vurderes samlet og får karakter etter skalaen A-F.

Ved karakteren F gis det anledning til kontinuasjonseksamen.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

HIS-3003 Historieteori 10 stp

Pensum

Oppdatert pensumliste vil foreligge ved semesterstart
Undervisning Høst 2018
Første gang: Se timeplan på nett Se undervisningsplan i Canvas
Forelesning Se undervisningsplan i Fronter

prof. Stian Bones
f.aman. Rune Blix Hagen
prof. Kari Aga Myklebost
f.aman. Ketil Zachariassen
prof. Gunnar Thorvaldsen
f.aman. Ian Peter Grohse
Se timeplan på nett.

Eksamen Eksamen: 2 hjemmeoppgaver á 8-10 sider (2800-3500 ord) i WISEflow.1. oppgave utleveres 26. september, kl. 09.00; innleveringsfrist 3. oktober, kl. 14.002. oppgave utleveres 14. november kl. 09.00; innleveringsfrist 21. november kl. 14.00.All ut- og innlevering foregår i WISEflow. Eksamensdatoer er foreløpige og kan bli endret.